Kan dröja 200 år för vatteninfrastrukturens nödvändiga investeringar

Sveriges kommuner riskerar att få stora problem med dricksvattenförsörjningen i framtiden om inte förutsättningarna ändras. Foto: Svenskt vatten

En färsk undersökning från Svenskt Vatten avslöjar att de flesta svenska kommuner riskerar allvarliga framtida problem med dricksvattenförsörjningen. Enligt nuvarande förhållanden kan de nationella renoveringarna och uppgraderingarna ta uppemot 200 år att slutföra.

Svenskt Vatten varnar för att Sveriges kommuner kan stå inför betydande utmaningar med dricksvattenförsörjningen om inte förhållandena förbättras. En långsam renoveringstakt kan leda till läckage, kapacitetsbrist och vattenföroreningar, vilket resulterar i höga samhällskostnader enligt Pär Dalhielm.

Endast var tredje kommun har en långsiktig finansieringsplan för att genomföra nödvändiga renoveringar i sin vatteninfrastruktur. Detta trots att både vardagsliv, välfärd och näringsliv är beroende av väl fungerande dricksvatten och avloppsrening.

Politiskt ledarskap behövs för att undvika kapitalförstöring och ökade driftstörningar. Det krävs långsiktiga planer för underhåll och investeringar för att säkerställa att vi undviker framtida problem. Enligt Pär Dalhielm behöver politiken ta ett aktivt ansvar och se till att VA-organisationerna tilldelas tillräckliga personella och ekonomiska resurser för att möta dessa utmaningar.

Svenskt Vatten har tidigare pekat ut finansieringen av vatteninfrastrukturen som den största hindret för att säkra dricksvattenförsörjningen. För att lösa detta efterfrågar man nu en regeringsutredning.

Enligt Pär Dalhielm är det av yttersta vikt att kommunerna skapar planer för underhåll och investeringar för att säkra vattenförsörjningen. På nationell nivå krävs det att regeringen utreder hur staten och kommunerna kan finansiera vatteninfrastrukturen på ett effektivt sätt. Ett nära samarbete och tydligt politiskt ledarskap behövs på alla nivåer för att möta de stora utmaningar som vår vatteninfrastruktur står inför, avslutar Pär Dalhielm.

Källa: Svenskt vatten