Partille kommun höjer VA-taxan

Partille kommun har behov av att öka investeringstakten över tid för att upprätthålla leveranssäkerheten i ledningsnätet. Foto: Partille kommun

Partille kommuns VA-taxa höjs med 10 procent från årsskiftet. Höjningen beror på ökade kostnader bland annat för el, processkemikalier och inköp av dricksvatten samt nödvändiga investeringar i VA-verksamheten och dess anläggningar.

Inflationen påverkar priserna bland annat på el, processkemikalier till reningen av dricksvatten och annat VA-material. Prisutvecklingen 2022 har varit högre än den svenska inflationstakten på 9,3 procent.

– I flera fall handlar det om prisökningar på mellan 30 och 50 procent som vi måste möta, säger Partille kommuns VA-chef Catarina Linnér.

Samtidigt har kommunen tillfälligt högre kostnader för inköp av dricksvatten. Produktionen av dricksvatten i Kåsjöns vattenverk begränsas av igensättningar i membrananläggningen och kommunen måste därför köpa mer vatten än planerat från Kretslopp och Vatten i Göteborgs Stad.

– Membranbyte är planerat till 2023. Därefter förväntas full produktionskapacitet i Kåsjöns vattenverk igen, säger Catarina Linnér.

Hon ser också behov att öka investeringstakten över tid för att upprätthålla leveranssäkerheten i ledningsnätet för vatten och avlopp och kunna försörja nya och befintliga abonnenter när Partille växer. Detta ökar successivt kostnaderna för internränta och avskrivningar.

Vatten- och avloppstjänsterna finansieras helt av VA-kollektivet genom att avgifter tas ut för varje tjänst. Med VA-kollektivet menas de hushåll och verksamheter som är anslutna till kommunens vatten- och avloppsnät. Principen med avgiftsfinansiering gäller även för avfallshantering.