Avancerad reningsteknik förbättrar avloppsvattenkvalitet

Henriksdals avloppsreningsverk. Foto: Stockholm Vatten

I en ny avhandling från Företagsforskarskolan har Majid Mustafa studerat en avancerad oxidationsprocess som kallas elektroperoxon. Med denna metod uppnår man en avsevärt bättre reningseffekt på avloppsvatten än med ozonering. Runt om i världen ökar användningen av ozonering för att avlägsna organiska föroreningar i avloppsvatten, vilka reningsverken normalt inte kan hantera. Emellertid har metoden begränsningar och kan inte rena bort allt.

– Vi behöver en behandlingsprocess som kan förbättra avloppsvattnets kvalitet genom att ta bort alla typer av mikroföroreningar, inklusive de mest svårnedbrytbara ämnena, säger Majid Mustafa, doktorand vid Företagsforskarskolan och Kemiska institutionen vid Umeå universitet.

Avlägsnande av strukturellt olika organiska föroreningar som finns i avloppsvatten såsom läkemedelsrester, biocider och andra vardags kemikalier är utmanande. Bland de olika tillgängliga behandlingsprocesser kan ozonering ta bort ett stort antal föroreningar från avloppsvattnet. Många föroreningar är emellertid beständiga mot ozonering på grund av deras specifika kemiska egenskaper och kommer att släppas ut i miljön om denna metod används för behandling av avloppsvatten.

En annan utmaning är att identifiera vilka substanser som ozon inte klarar av att bryta ner bland det stora antal kemikalier som kommer in i avloppssystemet. Detta för att fullt ut förstå problemet i samband med användning av ozonering i avloppsreningsverk.

Under senare år har förekomsten av nya typer av mikroföroreningar i avloppsvatten uppmärksammats som ett potentiellt hot inte bara mot vattensystem utan också för människor på grund av föroreningarnas potentiella giftighet och potential att till exempel inducera antibiotikaresistens. Konventionell avloppsvattenrening är inte avsedd för denna typ av rening och således finns ett brådskande behov för nya effektiva processer för avlägsnande av mikroföroreningar för att förbättra kvaliteten på behandlat avloppsvatten.

– Mina resultat visar att elektroperoxonprocessen kan påskynda och förbättra avlägsnandet av svårnedbrytbara föroreningar utan att konsumera ytterligare elektrisk energi. Detta innebär att elektroperoxon kan förbättra kvaliteten på renat avloppsvatten avsevärt.