Follobanen: Norges största infrastrukturprojekt närmar sig slutfasen

Follobanan går i två tunnlar, en i vardera riktning. Ut från Oslo Centralstation går de nya tåglinjerna under vägar och in i Ekebergsåsen. Illustration: Bane NOR
Bild: Norrbotniabanan
Karta med Follobanen markerad i blått. I rött den planerade Bryndiagonalen, en förbindelse mellan Follobanen och Hovedbanan. Karta: BjørnN - Eget arbeteregionen. Bild: Norrbotniabanan
Fyra tunnelborrningsmaskiner har använts i projektet och borrningen har gått enligt plan. Här firas en av genomborrningarna. Foto: Bane NOR

Text: Suzanne Schönström

Follobanen, det vill säga järnvägen som byggs mellan Oslo och staden Ski är det största infrastrukturprojektet i Norge i modern tid. Den nya tågsträckan är en del av järnvägsutbyggnaden InterCity i södra Norge.

Redan idag finns en järnväg mellan Oslo och Ski, men nu byggs två nya spår för en höghastighetsjärnväg. Det som utmärker den nya järnvägen är att större delen av sträckan på 22 kilometer utgörs av järnvägstunnlar. Tunnlarna på 20 km blir Nordens längsta. Det kan jämföras med Hallandsåstunneln, Sveriges längsta tunnel, som är 8,7 km lång. Anledningen till att Follobanen byggs är framförallt befolkningsutvecklingen i området, enligt Kathrine Kjelland, kommunikationschef för projektet hos byggherren, det statliga järnvägsföretaget Bane NOR.

-Det går inte att sätta in fler tåg på den befintliga järnvägen. Dessutom ska det bli lättare att bo i Ski och närliggande orter samtidigt som man arbetar i Oslo, och vice versa.

Restiden halveras

Det nya snabbtåget kommer inte stanna vid några stationer utefter vägen utan gå direkt mellan Oslo och Ski. Hastigheten uppgår till 250 km/timmen och restiden kommer halveras från 22 till 11 minuter. Enligt Kathrine Kjelland har projektet haft flera utmaningar att lösa. Den främsta har varit grundläggningen. Den del av Oslo som berörs ligger vid en flodmynning där marken till stor del består av lerig, porös jord som ställt krav på pålning och fast grundläggning. Den andra stora utmaningen har varit att hitta rätt borrningsteknik för berget. Här har man till stor del valt att använda ”drill and split” i tunnelbygget närmast centrala Oslo, det vill säga att borra på mekanisk väg snarare än använda sig av sprängmedel. Det blir visserligen dyrare och tar längre tid, men har varit nödvändigt med tanke på närheten till känsliga urbana områden.

Tunnlarna färdigborrade

Fyra TBM-maskiner (tunnelborrningsmaskiner) har byggts och använts för att borra den längsta delen av tunnelbygget i två separata tunnlar, en norrgående och en södergående. Maskinerna har utgått från mitten av tunneln och arbetat sig ut mot öppningarna. Tunnlarna är nu färdigborrade av företaget Acciona Ghella och nu pågår arbete med järnvägsteknik och järnvägsspår.

Enligt Kathrine Kjelland på Bane NOR är 85 procent av projektet med Follobanen redan klart. Det som fortfarande återstår är att bygga klart den nya tågstation i Ski som behöver kunna ta emot fler spår och en utbyggnad vid centralstationen i Oslo. Trafiken beräknas starta i december år 2022. Man skulle kunna tänka sig att Follobanen stött på motstånd inom miljörörelsen, med tanke på hur mycket berg som sprängs bort, ungefär 11 miljoner ton bergsmassa. Men enligt Kathrine Kjelland har projektet varken skapat debatt eller haft miljörörelsen emot sig. Hon förklarar det med att många miljövänner välkomnar en utbyggnad och utveckling av järnvägen. Dessutom skulle en alternativ utformning där man bygger runt bergen, påverka landskapet och bebyggelsen mycket mer.

 

Vad gör de då med all bortsprängd sten?

- Större delen kommer användas till att lägga grunden i en ny stadsdel i Oslo. Också det en del av den urbana förnyelse som pågår i området.