Järnvägen genom centrala Solna däckas över

Nu påbörjas detaljplaneringen för ny byggnation ovanpå järnvägen. Bild: Solna stad

Ny bebyggelse planeras när delar av järnvägen förläggs i tunnel mellan Frösundaleden och Nybodagatan, i samband med Mälarbanans utbyggnad genom Solna.

– När delar av Mälarbanan tunnlas in frigörs stora ytor för bebyggelse som bidrar till stadens medfinansiering av utbyggnaden. Samtidigt skapar nya kvarter, parker, torg och cykelvägar ovanpå tunneln en mer sammanhållen stad och minskar järnvägens störningar i stadsmiljön, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.

Genom att Mälarbanan förläggs i tunnel mellan Frösundaleden och Nybodagatan minskar den barriär som järnvägen utgör. Huvudsta knyts tätare samman med Skytteholm och centrala Solna. Detta skapar förutsättningar för ny bebyggelse som bostäder och kommersiella lokaler samt lokal infrastruktur som gator, torg och cykelvägar ovanpå Mälarbanans tunnel.

Längs med intunnlingen från Frösundaleden föreslås en stadsstruktur med slutna kvarter på den mark som frigörs söder om järnvägen. Norrut föreslås den befintliga bebyggelsen kompletteras med ny bebyggelse i olika struktur.