Norrköpings kommun planerar för hållbar dagvattenhantering

Dagvattensystemet är inte dimensionerat för stora eller extrema regn. Foto: Norrköpings kommun

Norrköpings kommun har tillsammans med Nodra tagit fram en ny riktlinje för hållbar dagvattenhantering. Den visar hur vi arbetar hållbart i dag och i framtiden med dagvatten. Riktlinjen ska även göra oss medvetna om hur vi alla kan bidra och den ska vara ett stöd i all samhällsbyggnad - från planering och byggande till förvaltning och drift.

I takt med att Norrköping växer och utvecklas har vattnets naturliga kretslopp påverkats. För att få bort regnvattnet från den bebyggda miljön har diken letts om, ytor asfalterats och ett nät av dagvattenledningar har skapats. Men problemet är att systemet inte är dimensionerat för stora eller extrema regn.

Klimatet är dessutom på väg att förändras vilket leder till ökade regnmängder. Dagens system medför även att dagvattnet inte renas, utan går direkt ut i sjöar, vattendrag eller hav. Med en hållbar dagvattenhantering skapas möjlighet, att på samma sätt som naturen, rena dagvattnet innan det når sjöar, vattendrag eller hav.