Allt fler faunapassager

Rällsälven är utpekad som riksintresse enligt miljöbalken. Foto: Mälarenergi

I söndags 9 juni invigde Mälarenergi och Länsstyrelsen i Örebro den nya faunapassagen vid Rällsälvens vattenkraftverk i norra Örebro län. En ny chans för flera akut hotade och rödlistade arter som nu kan ta sig till nya livsmiljöer.

Rällsälvs faunapassage (fiskväg) i Ljusnarsbergs kommun är en 350 meter lång naturliknande bäck som nu rinner förbi kraftverksfallet. Passagen kommer framför allt att gynna öringen och den hotade flodpärlmusslan. Dessa arter lever i strömmande vatten och i och med faunapassagen kan de nu hitta ytor uppströms dammen och även nya livsmiljöer.

Rällsälven är utpekad som riksintresse enligt miljöbalken på grund av de mycket höga naturvärden med flera skyddsvärda och rödlistade arter som lever där. Man planerar att göra ett naturreservat längs hela älvssträckan. Rällsälvs vattenkraftverk ligger mitt i centrat av tre delbestånd av flodpärlmussla och därför är området högt prioriterat.

Arbetet med faunapassagen sker i samarbete med Länsstyrelsen i Örebro, Havs och vattenmyndigheten och Life IP Rich Waters. Projektet tar sig an de allvarligaste miljöproblemen i vatten.