Arbete med tillfälliga spår pågår i fyrspårsutbyggnaden mellan Malmö och Lund

Burlövs station i Arlöv. Den västra delen av stationen är färdiggjuten. Över stationstunneln och norrut byggs två nys spår. Foto: NCC, Trafikverket
Ledningsarbeten vid Sockervägen i Åkarp. Här trängs ledningar för spillvatten, färskvatten, avlopp, gas, tele och el.
En växel för byggtrafik har lagts in på Södra stambanan mellan Arlöv och Åkarp. Här startar bygget av de tillfälliga spåren i augusti.
Stödmursbygget i Hjärup. Stödmurarna bygg vid spåren för att det ska gå att schakta ut för de nedsänkta spåren längre fram.

Hösten 2017 inleddes arbetet med utbyggnaden från två till fyra spår på södra stambanan mellan Malmö och Lund. De fyra spåren, som beräknas vara i full drift 2024. När de nya spåren är invigda minskar störningskänsligheten. Samtidigt ökar förstås kapaciteten.

Dagligen åker 56 000 resenärer på Södra stambanan mellan Malmö och Lund. Idag kör cirka 460 tåg varje dygn mellan Malmö och Lund, varav 80 är godståg. År 2030 beräknas trafiken ha ökat till 645 tåg, varav 100 godståg. En viktig del av projektet är at Arlövs station, som ligger mellan Malmö och Lund, byggs ut för att i framtiden kunna fungera som en pendlarstation. Stationerna i Åkarp och Hjärup, som trafikeras av Skånetrafikens Pågatåg, byggs om och moderniseras. Ytterligare en satsning inom ramen för projektet är en helt ny station i stadsdelen Klostergården i södra Lund.

Omfattande arbete med att flytta ledningar

–Sedan projektstarten 2019 har vi i huvudsak fokuserat på förberedande arbeten. Arbetet med att bygga två tillfälliga spår på sträckan Åkarp-Hjärup. De behövs för att sträckan ska kunna trafikeras parallellt med det nya spårbygget och beräknas stå klart 2020. En annan åtgärd som vi ägnat oss åt är att bredda broar längs med sträckan så det finns utrymme för fyra spår hela vägen. Tillfälliga broar över järnvägen byggs i Åkarp och i Hjärup, säger Örjan Berg, Trafikverkets kommunikatör för projektet.

I augusti i år påbörjas arbetet med att bygga de tillfälliga spåren. Innan byggstart måste alla ledningar i marken, där spåren ska byggas, vara på plats. Just ledningsarbetet har varit ganska omfattande i delar av projektet. Ledningar för spillvatten, färskvatten, avlopp, gas, tele och el har lagts om för att frigöra yta för de nya spåren.  I Åkarp pågår arbetet med att bygga tillfälliga spår fram till augusti 2020. Här har Trafikverket valt att bygga nedsänkta spår.

–På en kortare sträcka av de tillfälliga spåren i Hjärup testar vi en ny metod för att bygga banvall. Testet går ut på att se hur bra ett tunnare lager av krossmaterial i banvallen fungerar. Om det fungerar bra att använda tunnare lager underballast så kan vi optimera användandet av krossmaterial, vilket kan spara resurser, säger Örjan Berg.

Två tillfälliga stationer

Spårbygget startar i augusti och pågår under hösten och vintern. Nästa sommar, i augusti 2020, flyttar järnvägstrafiken över till de nybyggda spåren genom Arlöv och till de tillfälliga spåren genom Åkarp och Hjärup. På så vis frigörs ytan där de fyra nya spåren ska byggas. Genom Åkarp och Hjärup ska de nya spåren byggas nedsänkta, fyra till sex meter under marknivå. Under sommaren och hösten fortsätter också bygget av de tillfälliga stationerna i Åkarp och Hjärup. De ska tas i drift samtidigt som de tillfälliga spåren, säger Örjan Berg.

 

Fakta: Projektet omfattar utbyggnad från två till fyra spår mellan Ringvägen i Lund och Arlöv norr om Malmö. Stationerna i Hjärup, Åkarp och Arlöv byggs om och en ny station byggs vid Klostergården i Lund. Den nya fyrspårssträckan omfattar 11 kilometer, varav 5 kilometer nedsänkt. Projektet pågår mellan 2017 och 2024, målet är att öka kapaciteten, förbättra punktligheten, minska bullerstörningar och minska järnvägens barriäreffekt.