SGU kartlägger Kattegatt

SGUs undersökningsfartyg S/V Ocean Surveyor.

I sommar kartläggs Kattegatts havsbotten, från den danska kusten till den svenska, med SGUs undersökningsfartyg  S/V Ocean Surveyor. Kartläggningen är ett samarbete mellan SGU och dess danska motsvarighet GEUS, samt universiteten i Aarhus och Köpenhamn.

Karläggningen av havsbotten görs för att vi ska få en bättre förståelse av hur Kattegatt är uppbyggd och beskaffad. Det ska leda till bättre förutsättningar för ett hållbart nyttjande och bevarande av havsbotten ur från både naturvärdes- och resurssynpunkt.

Resultaten ger också en bild av Östersjöns dränering och utveckling i slutet av den senaste istiden och av Kattegatts och klimatets utveckling under den senaste interglacialen (tiden mellan två istider) och istiden. Försedd med extra utrustning från våra danska samarbetsparter blir Ocean Surveyor i sommar ett ännu mer kraftfullt forskningsverktyg. Bland annat blir det möjligt att se ner på större djup i havsbotten, vilket bidrar till en ökad förståelse av dess uppbyggnad.

I samband med det svensk-danska arbetet genomför också det internationella forskningsprogrammet IODP (Integrated Oean Drilling Program) borrningar i havsbotten söder om Anholt. De seismiska undersökningarna, som görs från S/V Ocean Surveyor kommer att jämföras med resultatet av med de borrningar som IODPs forskningsfartyg  gör, vilket ytterligare bidrar till en säker tolkning av resultaten.

Den 12 juni startar projektet i Aarhus, Danmark. Då utrustas fartyget med den extra utrustningen och besättningen gör de sista förberedelserna inför fältarbetet. Undersökningsarbetet kommer att pågå under fyra veckor.