Förbättrad punktlighet och trafikinformation med C-DAS

För att bredda erfarenhetsinsamlingen för olika typer av trafik fokuserar projektet C-DAS nu på att genomföra en pilot för godstrafik tillsammans med Green Cargo. Foto: Green Cargo

Av Alarik Haglund

En av järnvägsbranschens största utmaningar är att hantera störningar och det finns idag brister i störningshanteringen som påverkar både tågens punktlighet och den trafikinformation som resenärerna får. För att skapa förutsättningar för en ökad precision i trafikstyrningen testar Trafikverket därför förarstödsystemet C-DAS, där lokförare kopplas samman med trafikledningen i en sluten kommunikationsloop.

De många aktörer som är inblandade och det analoga arbetssättet gör att det idag är svårt att snabbt få en gemensam lägesbild i samband med störningar i järnvägstrafiken, vilket ökar risken för att fel beslut fattas.

Med hjälp av förarstödsystemet C-DAS (Connected Driver Advisory System), som liknar flygtrafikens informationssystem, kopplas trafikledare och förare ihop i ett transpondersystem. Det innebär att fjärrtågklareraren i stället för en pappersgraf använder sig av en digital graf i STEG, som är ett digitalt grafverktyg för operativ planering. På så vis får fjärrtågklareraren information till sin digitala graf om ett tågs position och hastighet och kan planera tågföringen efter de faktiska omständigheterna på banan. Samtidigt får tågets förare fjärrtågklarerarens körrekommendationer direkt i en app på sin förarplatta. Tack vare att de delar en gemensam lägesbild och plan får fjärrtågklarerare och förare därmed ett bättre beslutsunderlag för trafikstyrning och störningshantering.

- Med hjälp av CDAS kommer informationen mellan fjärrtågklareraren och förarna att bli omedelbart tillgänglig för de som behöver den. Exempelvis kommer förare att se om möten tillkommer, bortfaller eller planeras om. Föraren kommer att få rekommenderade hastigheter att förhålla sig till för att trafiken ska flyta smidigt, punktligt och enligt den planen som konstruerats i realtid. Kunder kommer att kunna få en korrekt prognos för tågets ankomst och avgång, även långt i förväg, säger Britt-Marie Olsson, punktlighetsansvarig på SJ.

C-DAS banar också väg för automatisk körning med ATO (Automatic Train Operation). ATO, som redan används i flera metrosystem på olika håll i världen, har flera olika nivåer av automation, inklusive helt obemannad tågdrift.

 

bild
Projektet C-DAS, där Trafikverket, SJ och Green Cargo arbetar tillsammans, vill genom att skapa en sluten kommunikationsloop mellan trafikledning och förare uppnå en rad positiva effekter för både trafikledare, förare, resenärer och godstransportörer. Illustration: Trafikverket

Pilottester

I projektet C-DAS, som drivs som ett branschsamarbete inom TTT (Tillsammans för Tåg i Tid), deltar förutom Trafikverket även SJ och Green Cargo. Med projektet, som påverkar både arbetssätt och teknik, vill man bland annat uppnå färre och kortare störningar med snabbare återställning, en bättre kundupplevelse med förbättrad punktlighet, trafikinformation och komfort samt ett förbättrat trafikflöde och ökad kapacitet i systemet.

Projektet arbetar också för en gemensam europeisk standard för C-DAS, kallad SFERA, med målsättningen att i framtiden kunna bedriva gränsöverskridande trafik med bibehållen CDAS. Under hösten 2020 genomfördes pilottester i operativ trafik tillsammans med SJ för att testa kommunikationen mellan Trafikverkets digitala graf och en lokförares förarplatta i praktiken. Syftet var att skapa förståelse för hur C-DAS funktionalitet bör byggas upp, hur integrationerna mellan den digitala grafen och C-DAS ska se ut samt vilken information som ska utbytas och i vilken form. 

- Vi lyckades koppla ihop besluten från fjärrtågklarerarens digitala graf med en förares läsplatta. I testet lades ett möte in i Getå i den digitala grafen och förarens app justerade den rekommenderade hastigheten för att nå mötet på rätt sekund. Det är en milstolpe i digitaliseringen av järnvägen som uppnåtts, säger Daniel Vesterlund Hamrén, som är lokförare hos SJ och verksamhetsutvecklare trafik, efter att ha varit med och genomfört det första testet.

Erfarenheterna från pilottesterna, som gjordes för utvalda tåg på sträckorna Järna – Norrköping och Borlänge – Frövi, sammanfattas i en rapport.

- Vi har lärt oss massor om både hur tekniken fungerar och om hur C-DAS påverkar samspelet mellan trafikledning och förare/tåg. Dessa erfarenheter och lärdomar tar vi nu med oss in i det fortsatta arbetet under 2021, säger projektledaren Therese Angel från Trafikverket.

 

bild
De pilottester av förarstödsystemet C-DAS som Trafikverket genomförde i samarbete med SJ under hösten 2020 visar att styrningen av trafiken via C-DAS fungerar och att införandet av C-DAS ger förväntade effekter på trafiken. Foto: Stefan Nilsson/SJ AB

Ger förväntade effekter

På grund av det begränsade antalet tåg och den begränsade omfattningen av den övriga trafikeringen på teststräckorna var de övergripande effekterna på trafikflödet under pilottesterna begränsat. Enligt rapporten kunde emellertid tydliga effekter konstateras för individuella tåg.

Bland annat har pilottesterna bekräftat att styrningen av trafiken via C-DAS fungerar, det vill säga att en förändring i den aktuella planen i den digitala grafen kommuniceras och översätts till en körrekommendation som gör det möjligt för föraren att följa planen. Man har även kunnat konstatera att den gemensamma bilden av den operativa planen förbättrar tydligheten i samspelet mellan trafikledning och förare, vilket bland annat leder till att samtalen mellan fjärrtågtågklarerare och förare blir både färre och mer kortfattade.

Pilottesterna har dessutom visat att det med C-DAS finns möjlighet för föraren att när rätt förutsättningar ges sänka hastigheten, och därmed både öka komforten, sänka energiförbrukningen och minska slitaget, utan att punktligheten påverkas.

Även om trafikvolymen varit för begränsad för att mäta effekterna statistiskt är den slutsats som dras i rapporten därför att införandet av CDAS ger förväntade effekter på trafiken och att det utvecklingsarbete som påbörjats i projektet ska fortsätta.

Fortsatt arbete

Rapporten pekar också ut inriktningen för fortsatt arbete och ger förslag på konkreta aktiviteter som kan genomföras under perioden 2021 till 2022.

Till exempel rekommenderar rapporten att man i det fortsatta arbetet prioriterar den planerade men ännu ej genomförda utvecklingen av en handskakning mellan trafikledning och tåg, som talar om för fjärrtågklareraren om tåget har C-DAS förmåga och visar föraren om sträckan som tåget befinner sig på har stöd för C-DAS.

En annan prioriterad funktion som identifierats är att fjärrtågklareraren i den digitala grafen kan se tågets aktuella position och hastighet, vilket gör det möjligt att avgöra hur väl tåget följer den lagda planen och mycket snabbt agera proaktivt om avvikelser upptäcks.

Just nu ligger fokus i projektet på att bredda erfarenhetsinsamlingen för olika typer av trafik genom en godspilot.

- Först och främst planerar vi för att genomföra en pilot för godstrafik under 2021. Vi satsar också på att bygga upp ett kompetenscenter som får i uppgift att sprida information och kunskap om C-DAS vidare i branschen, framförallt om de nyttor vi kan se i analyserna efter förra årets pilotdrift. Utöver det handlar det om att fortsätta utvecklingen av den tekniska lösningen för att ytterligare förbättra samspelet mellan trafikledning och förare, säger Therese Angel.

På längre sikt planerar man för att C-DAS ska börja rullas ut på prioriterade stråk mellan 2022 och 2023.