Helsingfors västmetro inleder första testfasen

Idrottsparkens station. Sträckan mellan stationerna Mattby och Stensvik, som testas nu, byggdes av Skanska Infra Oy, Graniittirakennus Kallio Oy, Sökö station av YIT Rakennus Oy och Are Oy. Förutom byggentreprenaderna för stationerna upphandlades dessutom 24 sidoentreprenader. Byggarbetet utfördes huvudsakligen mellan början av 2019 och fram till 2022. Avsnittet mellan Mattby och Stensvik öppnas under sommaren 2023.

Nu kommer västmetrons kommunikation mellan systemen och kontrollrummet att testas.

Systemtester garanterar att de 52 olika system som installerats i västmetron fungerar planenligt och säkert under alla omständigheter.

Dessa system kan beskrivas som västmetrons nervsystem som förmedlar signaler från olika funktioner till metrotrafikens hjärna, det vill säga HST:s kontrollrum i Hertonäs.

På motsvarande sätt måste informationen nå ut från kontrollrummet till alla funktioner. Systemtesterna inleds med tester av enskilda komponenter och sedan går man vidare till allt större helheter, till exempel med funktioner och system, stationer, mellan stationer och hela metroinfrastrukturen.

Den första testfasen består av punkttester (I/O-tester). Genom dessa säkerställer man att varje enskild enhet, mätare och komponent i de 52 olika systemen är rätt installerad och fungerar som den ska. Testningen är en viktig del av kvalitetssäkringen och ett måste innan man öppnar ett modernt kollektivtransportsystem för trafik.

I punkttesterna testar man att alla utgående (input) och inkommande (output) signaler från varje enhet fungerar. Signalen ska gå från enheten till systemcentralen och tillbaka. Signalen ska gå att spåra från enheten till en enhetscentral på stationen, vidare till det lokala kontrollrummet och slutligen till HST:s kontrollrum i Hertonäs. Avsnittet Mattby–Stensvik har tiotusentals sådana enheter.

De första punkttesterna genomfördes i maj 2020 på Kaitans station och inriktades på VVS-ställdon. På Mossbergets depå är testfasen redan slutförd och hela byggprojektet klart.

På vår bygghemsida har det sedan våren 2020 gått att följa hur ett antal utvalda bygg- och installationsarbeten fortskrider på stationerna och längs banlinjen med hjälp av grafik från vårt situationsrum.

Nu kan du även följa hur testerna fortskrider. De första testerna som går att följa med situationsrummets indikatorer är punkttester av VVS-automationssystemen och fastighetsövervakningssystemet. Nya systemhelheter tillkommer allteftersom testningen fortskrider.

Efter punkttesterna utförs funktionsprövning av enskilda funktioner, till exempel ventilation. Systemtesterna säkerställer att varje system fungerar som planerat, till exempel att det går att reglera ventilationen på det sätt som anges i planerna.

Dessa tester följs av justeringar av bland annat luftvolymen och mätningar för att kontrollera att rätt mängd luft kommer från rören. Denna fas följs av stationsspecifik provdrift där man till exempel testar att fastighetsövervakningssystemet fungerar ihop med de övriga systemen på stationen. Efter de stationsspecifika testerna går man vidare till att verifiera stationsgemensamma funktioner, till exempel brandvattenledningar på stationerna och banlinjen.

Sist testar man hur systemen fungerar vid olika exceptionella situationer som bränder, strömavbrott av olika längd och översvämningssituationer. Vissa av testerna är kopplade till metrons styrsystem och utförs därför igen i samband med testningen av övriga metrosystem. Vi kommer att berätta mer om de olika faserna i takt med att testerna fortskrider.

Byggprojektet Mattby–Stensvik är slutfört när Länsimetro efter att alla tester och myndighetsinspektioner är klara överlämnar samtliga fem stationer och spårinfrastrukturen inklusive tillhörande system till trafikoperatören HST år 2023. Beslutet om när trafiken kan inledas fattas av HRT, dvs. samkommunen Helsingforsregionens trafik.