E22 - Motorvägen som satt miljö, säkerhet och kompetensutveckling i fokus

Maria Lööf, Atkins. Miljösamordnare E22 projektet. Bild: Atkins

Väg E22 är hårt trafikerad och har genom åren varit mycket olycksdrabbad. I etapper görs vägen nu om för att dels öka säkerheten och dels minska påverkan på omgivningen. För Atkins, som hanterat sträckan förbi Tollarp, miljöfrågan har varit central och mycket energi och omsorg har lagts på att säkerställa att byggets påverkan på naturen har minimerats.

Smidigare, tystare och säkrare

Den nya sträckan bidrar till en bättre sammanlänkning av Skåne, säkrare och snabbare pendling samt smidigare transporter. Vägen görs om till motorväg och blir därmed mötesfri, vilket ökar säkerheten. De farliga utfarterna försvinner och ersätts av säkrare påfarter och avfarter. Med ökad säkerhet förväntas färre olyckor och förhoppningen är också färre köer, vilket ger minskade utsläpp. 

Känslig natur ställer höga krav

Maria Lööf, miljösamordnare för projektet, berättar om ett ovanligt starkt engagemang för miljöfrågorna. Både hur natur och människor påverkats har varit viktigt. Sträckan vid Tollarp har dragits om så att vägen går norr om samhället istället för rakt igenom det. På så vis skonas Tollarp från både ljud- och luftföroreningar i den direkta närmiljön, och dessutom blir samhället säkrare för invånarna i och med att trafikgenomströmningen minskar.

Landskapet utanför Tollarp är dock känsligt och här finns höga miljövärden att ta hänsyn till. Den nya vägen korsar ett flertal vattendrag samt Linderödsåsen och det har varit en hög prioritet att minska påverkan från byggnationen. Mätstationer i vattendragen har kontinuerligt läst av vattnet för att kontrollera att vattnet inte påverkats negativt  av byggnationen.

- Det har varit tuffa krav att hålla, säger Maria. En viss ökning av grumling i vattendragen under byggnationen är oundvikligt, men då vattendragen är så oerhört klara i vanliga fall har det räckt med ett löv som seglat förbi för att få mätstationerna att reagera. Utmanande, men samtidigt riktigt härligt med sånt fokus på dessa frågor.

 

bild
Maria Lööf. Foto: Atkins

 

Medverkan från start till slut ökar kvalitet och kompetens

Marias jobb brukar oftast innefatta arbetet som görs innan byggnationen, som utredningar och miljökonsekvensanalyser. I det här projektet har hon varit med hela vägen från planering till utförande. Maria är övertygad om att detta har gett stora vinster, både för projektet som fått en bättre koppling mellan planering och utförande, och för henne som fått nya perspektiv med sig till framtida projekt.

- Det har varit nyttigt och utvecklande att få uppleva hur mina beskrivningar tolkas och omvandlas till verklighet i praktiken. Jag har absolut fått insikter och kunskap som medför att jag kan göra ett bättre jobb framöver. 

Maria menar att Atkins ofta hanterar infrastrukturprojekt av olika storlekar vilket skapar möjligheter för medarbetarna att få vara med i olika faser i olika projekt, eller som i det här fallet, vara med hela vägen i ett stort projekt.

- Jag tycker att Trafikverket tänker helt rätt i sättet de upphandlar, säger Maria. Det skapar förutsättningar för utveckling och för att bygga broar mellan de olika faserna i projekten. Förståelsen för varandra ökar och samarbetet stärks. På sikt blir projekten bättre, effektivare och roligare för alla.

 

bild
Bild: Jesper Ericsson/Unsplash

. Invigningen tidigarelagd

Den nya sträckan var planerad att öppnas för trafik under våren 2021, men projektet har slutförts snabbare och invigningen är därför tidigarelagd till den 10 december i år.

Vill du veta mer om Atkins? Besök atkins.se