Projektplanen för utvidgning av Tammerfors spårväg är klar – vidare planering beslutas i april

Spårvagnshållplats vid Härmälänstrand, österut. Illustration: Birkkala-Linnainmaa projektplan och WSP

Projektplanen för spårvägen Birkkala–Linnainmaa i finländska staden Tammerfors är färdig. Den innehåller bland annat preliminära gatuplaner och en jämförelse av projektalternativ och en konsekvensanalys med kostnadsberäkningar.

Projektplanen ligger till grund för kommunernas beslut om eventuell vidare planering och byggande av spårvägen, som beslutas senare.

Kostnadsberäkningar

Kostnadsuppskattningen för byggandet av spårvägen Birkkala-Linnainmaa och depån är totalt 335 miljoner euro. Kostnadsuppskattningen visar på en kraftig ökning av byggkostnaderna, mer än 20 procent från den regionala översiktsplanens kostnadsnivå. Dessutom presenteras gatumiljöförbättringar relaterade till spårvägen i planbilderna, som uppskattas till 43 miljoner euro.

Kostnadsberäkningen för spårvägen Linnainmaa filial är 83 miljoner euro och Pirkkala filial är 219 miljoner euro, varav Pirkkala kommuns andel är 114 miljoner och Tammerfors andel är 105 miljoner euro.

Betalar tillbaka

Dessutom är depåutbyggnadskostnaderna för båda kommunerna cirka 33 miljoner euro. När den genomförs i etapper är kostnadsberäkningen för den första genomförandefasen mellan Partola och Linnainmaa 247 miljoner, varav Pirkkala spårvagnssträcka är 26 miljoner euro. Utgångspunkten är att staten deltar i projekteringen och byggandet av spårvägen med 30 procent statlig andel, i enlighet med Tammerfors spårvägs tidigare genomförandefaser.

Om Tammerfors och Pirkkala senare fattar ett positivt byggbeslut, investerar de inte tiotals miljoner i spårvagnen på en gång, utan betalar Tammerfors Raitiotie Oy tillbaka denna investering i årliga betalningar över 40 år.

År 2030 beräknas driftskostnaderna för kollektivtrafiken vara 30,6 miljoner euro per år i jämförelsealternativet baserat på busstrafik, 34,3 miljoner euro per år i spårvagnsalternativet Suupa till Linnainmaa och 32,2 miljoner euro per år i spårvagnen. alternativ från Partola till Linnainmaa.

Spårvägens effekter

Enligt den totala nyttoberäkningen som upprättats i projektplanen är spårväg Birkkala-Linnainmaa ett lönsamt projekt ur kommunalekonomisk synpunkt. Ekonomiska fördelar kommer av att spårvägen ökar tätningen och integriteten av stadsstrukturen i spårvägszonen och ökar värdet på marken i spårvägens närhet.

Projektplanen har jämfört effekterna av spårvägen i förhållande till busssystemet. Dessutom har konsekvensutredningen jämfört hela sträckan Pirkkala Suupa kommuncentrum - Tammerfors Linnainmaa med alternativet att bygga i etapper, där Pirkkalas ändstation är Partola i första etappen och Suupa kommuncentrum år 2035.

Bringar in fastighetsinkomster

År 2050 beräknas spårvägen Birkkala-Linnainmaa inbringa fastighetsinkomster på cirka 263 miljoner mer än ett alternativ baserat på busstrafik. Detta skulle ge Tammerfors 185 miljoner och Pirkkala 78 miljoner mer fastighetsinkomster. Spårvagnar har ett starkt varumärkesvärde jämfört med bussar. Det uppskattas att det kommer att förbättra bilden och attraktionskraften för tätortsområdet i Tammerfors och påskynda fastighetsutvecklingen.

Spårvägen ökar också användandet av kollektivtrafik, vilket främjar klimatmålen, mer än bussalternativet. År 2050 beräknas omkring 14 000 invånare och 2 000 fler arbetstillfällen finnas längs spårvägen än i alternativet som baseras på busslinjen. Spårvagnen gör det möjligt att förflytta sig utan bil bättre än bussalternativet, men det är fler byten och längre gångavstånd till hållplatsen.

Överföringseffekt

Spårvägen erbjuder högkvalitativa, smidiga och förutsägbara resor. Spårvagnen, som går i eget körfält, fungerar bra även i rusningstid. Spårvägen beräknas minska trängseln i biltrafiknätet något, men även överföra trafiken till andra genomfartsleder.

Källa: Tampereen Raitiotie Oy