Helsingforsmetrons prestanda ska förbättras avsevärt

En äldre model av metrotåg ur M100-serien anländer till stationen Kampen i Helsingfors. Foto: CCreative Commons Attribution, kredit: Juho Nyman

Förnyelsen av Helsingforsmetrons äldre del startar inom kort, upplyser den finländska huvudstadens kollektivtrafikbolag.

Företaget Metroliikenne har tjänat Helsingforsborna sedan 1982. Inköp av nya interiörer och förnyelse av system kommer att möjliggöra tätare intervaller och kapacitetsökning i framtiden.

Projektet godkändes av Helsingfors stadsfullmäktige i december 2022. Förutom stadens transportavdelning är Kaupunkiliikenne Oy, Länsimetro Oy (Västmetro Ab) och HRT involverade i samarbetsprojektet mellan Esbo och Helsingfors.

Stadsutveckling driver projektet

Utvecklingen av huvudstadsregionen ökar också antalet tunnelbaneresenärer. Den nuvarande kapaciteten kommer inte att kunna betjäna passagerare så som det hoppats även under det kommande decenniet.

– På grund av att antalet tunnelbaneresenärer har minskat på grund av coronapandemin kommer gränserna för tunnelbanans kapacitet att vara uppfyllda åtminstone i närmaste framtiden, men senare blir nya satsningar desto nödvändigare, säger Johanna Wallin, chef för HRT:s trafikresultatområde.

Att öka frekvensen på tunnelbanans serviceintervall är väsentligt ur kundkvalitetssynpunkt. För närvarande är det inte möjligt och därför kräver systemen förbättring.

Enligt releasen använder metron fortfarande de originalsystem som har tjänat Helsingforsborna sedan 1980-talet. Dels gäller satsningarna även en sträcka längs den västra tunnelbanelinjen, för att få ett enhetligt system för hela banan.

Delar som ska förnyas är till exempel tågtrafikledningssystemet och bastunnelbanans spårströmkretsar. Båda systemens uppgift är att ansvara för en säker drift av tunnelbanan. Förnyelse är nödvändigt för att tunnelbanan ska gå säkert även i framtiden.

Projektet består av flera små projekt som utgör hela projektet. Projektet kommer att genomföras i etapper, som börjar med övergången till ett 120-sekunders skiftintervall och möjliggör halvautomatisk trafik

Flera års arbeten väntar

Projektet har förberetts sedan länge, men det bekräftades slutligen efter att Esbo kommunfullmäktige godkände projektplanen den 30 januari 2023.

– Under förra hösten fördes en dialog med möjliga systemleverantörer och upphandlingen startade i början av 2023. I början av 2024 påbörjar implementeringsfasen som kommer att pågå i flera år. Systemet kommer att vara färdigt i slutet av decenniet, säger projektledaren Heikki Viika.

Det nya tågtrafikledningssystemet möjliggör halvautomatisk drift, vilket behövs för att korta växlingsintervallerna.

Kontrollerande förare

Halvautomatisk drift innebär att tunnelbanan körs av ett system i stället för en förare. Det kommer dock fortsätta att finnas en förare i sittbrunnen. Hans uppgift är bland annat att se till att tunnelbanan säkert kan lämna stationerna, stänga dörrarna och fungera säkert i exceptionella lägen och vid nödsituationer.

Ett annat centralt system för tillförlitlig drift av tunnelbanan är spårströmkretsarna. De övervakar platsen för tunnelbanetåget på kartan. Projektet för förnyelse av tunnelbanan är planerat att vara klart 2025.

Källa: HRT