Tyska staden Kiel får en spårväg

Delstatshuvudstaden Kiel behöver därför ett nytt, högkvalitativt och högpresterande kollektivtrafiksystem. För att uppnå detta undersöktes två system som en del av en ruttstudie - spårvagnen och bussens snabbtrafiksystem (BRT). Illustration: Stadt Kiel

Nyligen följde Kiels stadsfullmäktige experternas rekommendation om ett nytt system- och nätbeslut med stor majoritet och uttalade sig för att bygga ett spårvagnsnät i staden Kiel. Dessutom beslutades även nästa planeringssteg för spårvagnsprojektet.

Rambölls planeringskontor fick i uppdrag att bearbeta sträckningsstudien.

Kiels borgmästare Ulf Kaempfer beskriver detta rådsbeslut som en historisk händelse för Kiel.

- Att främja mobilitetsvändningen med nybygget av en spårvagn är en enorm möjlighet för stadsutveckling i Kiel som bara kan jämföras med de olympiska seglingstävlingarna 1972. Tillsammans lyckades vi skapa ett brett och tvärpolitiskt stöd för detta projekt, sade Kaempfer.

Den tvååriga tidsbundna översynen av en spårvagnslinje eller en buss Rapid Transit i stället ska införas ledde till att för- och nackdelar diskuterades och vägdes ingående.

Få nackdelar

Fördelarna med spårvagnen överväger klart nackdelarna. Dessutom kan upp till en halv miljard euro i statlig finansiering erhållas för spårvagnen, men ingen för BRT.

Mobility turnaround som en utmaning för samhället som helhet

Med de grundläggande besluten i översiktsplanen för 100 procent klimatskydd och översiktsplanen för mobilitet för Kiel-regionen har delstatshuvudstaden Kiel ambitiösa mål:

Andelen motoriserade privata transporter ska minska från 38 procent 2018 till 25 procent 2035 , nästan fördubblades andelen lokal kollektivtrafik (ÖPNV ). Utbudet av bussar i delstatshuvudstaden Kiel har dock redan nått sina gränser.

Resultat av vägstudien

Ett slutligt rutt- och linjenät på 35,8 kilometer i längd designades för båda systemen, som också har en depå på Diedrichstraße med tillräcklig kapacitet och vars tekniska genomförbarhet och ekonomiska fördelar har bevisats. Dessutom undersöktes andra aspekter av införandet av ett sådant system på djupet, såsom miljöpåverkan, stadsplanering, elektromagnetisk kompatibilitet hos särskilt känsliga anläggningar, integration och interaktion med andra transportsätt.

Spårvagnen presterar bättre

För utvärderingen sattes mer än 40 egenskaper upp inom kategorierna användarvänlighet, drift, kostnader och miljö. Många innehåller information från deltagandeprocessen.

Medan användarvänligheten är nästan densamma i båda systemen, presterar spårvagnen bättre när det gäller långsiktiga driftskostnader.

Sett till investeringskostnader är BRT en fjärdedel billigare, men den ekonomiska nyttan av spårvagnen är högre: För varje euro som den offentliga sektorn investerar i spårvagnen förväntas en ekonomisk fördel på 1,47 euro, med BRT-systemet endast 1,10 euro.

Dessutom finns det federal finansiering: Berlin bidrar bara ekonomiskt till järnvägssystemens infrastrukturkostnader och då med upp till 75 procent.

Kombinerad finnsiering

I kombination med ytterligare finansiering från staten skulle Kiel till och med kunna uppnå en finansieringsgrad för infrastrukturen på upp till 90 procent. Däremot skulle delstatshuvudstaden Kiel och staten ensamma behöva finansiera BRT-systemet.

Spårvagnen presterar också något bättre när det gäller miljön: medan stora ytor skulle behöva tätas för BRT-sträckan, kan gräsbanor användas för spårvagnen i stora delar. Utrymmesbehovet är totalt sett lägre.

Vad kommer härnäst?

Fullmäktige gav stadsförvaltningen i uppdrag att fortsätta den intensiva offentliga informations- och delaktighetsprocessen för införandet av ett högkvalitativt kollektivtrafiksystem som en del av den preliminära planeringen.

Fullmäktige godkände målavtalet mellan föreningen "Die Holtenauer e.V.", företaget Kersig GmbH & Co. KG (fastigheter) och delstatshuvudstaden Kiel och gav förvaltningen i uppdrag att sluta jämförbara avtal med andra föreningar och föreningar för att uppnå en hög acceptans för att uppnå planeringen av ett nytt kollektivtrafiksystem.

Som en del av ruttstudien visade sig utbytet med andra städer som har relevant erfarenhet av kollektivtrafiksystem och relaterade frågor vara ett viktigt och hjälpsamt steg.

Administrationen kommer att undersöka i vilken utsträckning utvalda experter är villiga att stödja planeringsprocessen i Kiel som en del av en rådgivande kommitte.

Källa: Staden Kiel/ Ramböll