EU utarbetar en ny handlingsplan för förstärkning av långväga och gränsöverskridande järnvägstransporter

EU:s handlingsplan gynnar även dessa resande kompisar. Handlingsplanen är en del av en rad initiativ som antogs nyligen för att främja effektiv och grön mobilitet, i linje med kommissionens strategi för hållbar och smart mobilitet. Paketet innehåller också revideringar av TEN-T och reglerna för intelligenta transportsystem. Foto: EU

Syftet med EU:s handlingsplan är att främja långväga och gränsöverskridande passagerartransporter i kombination med förändringar av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T). EU vill öka höghastighetskapaciteten och tilldelningen av nytt finansiellt stöd från europeiska investeringsbanken (EIB). Syftet är att förbereda marken för en verklig renässans för järnvägarna.

Planen är en del av ett åtgärdspaket för effektiv och miljövänlig mobilitet och ska hjälpa EU att nå sina strategiska mål genom att fördubbla höghastighetstransporterna fram till 2030 och tredubbla dessa fram till 2050.

Transportkommissionär Adina Vălean konstaterade nyligen i samband med en konfrens att ”järnvägen är ett av de mest hållbara transportsätten vi har. Ändå hotar denna potential att förbli outnyttjad, med tanke på att gränsöverskridande resor står för endast 7 procent av de kilometer som körs med järnväg. Denna handlingsplan kommer att hjälpa oss att göra järnvägen till ett mer attraktivt alternativ för långa och gränsöverskridande resor. Vi har igenkänt de viktigaste hindren, från överflödiga nationella bestämmelser till komplicerad biljettutgivning till långsamt införande av digital teknik. Idag visar vi hur dessa hinder kan avlägsnas, så att passagerarna blir de verkliga vinnarna."

För att övervinna de hinder för långväga passagerartrafik och internationella transporter som kommissionen identifierat visar handlingsplanen vägen:

• forcerad digitalisering;

• eliminering av överflödiga nationella tekniska och operativa föreskrifter

• säkerställ bättre tillgänglighet för tåg, vagnar och lok (rullande materiel).

• Anpassa utbildningen och certifieringen av järnvägspersonal till framtida behov;

• Modernisering av järnvägsinfrastrukturen för persontransporter;

• Effektivare användning av järnvägsnätet.

• Underlätta tillgången till infrastruktur för järnvägsföretag genom rimliga priser.

• Mer användarvänlig biljettutgivning och bättre tillgång till järnvägssystemet;

• Införande av hållbara gränsöverskridande och/eller multimodala kollektiva transporter genom allmännyttiga skyldigheter vid behov.

• Öka hållbara transporternas attraktionskraft hos ungdomar.

Dessa nya åtgärder kompletterar EU:s befintliga rättsliga och politiska ram för järnvägstransporter, som ger medlemsstaterna och sektorn ett brett utbud av verktyg för att uppnå det gemensamma europeiska järnvägsområdet, undanröja hinder och öppna marknaden för nya aktörer och tjänster. Ett fullständigt och korrekt genomförande av den befintliga rättsliga ramen är fortfarande nyckeln och kommissionen lovar att fortsätta att arbeta för detta i samarbete med medlemsstaterna och alla berörda parter.

Parallellt med denna handlingsplan lägger kommissionen fram ett förslag om att revidera förordningen om det transeuropeiska transportnätet (TEN-T). Järnvägstransporter är kärnan i förslaget, med nya regler för att säkerställa tillräcklig höghastighetskapacitet och förbindelser, inklusive en minimihastighet på 160 km/h för all persontrafik på de viktigaste TEN-T-linjerna, samt åtgärder för att förbättra förbindelser mellan flygplatser och järnvägar.

Europeiska investeringsbankens Green Rail Investment Plattform som lanserades nyligen kommer att bidra till att öka tillgängligheten för rullande materiel. Plattformen kommer att stödja offentliga och privata investeringar i järnvägsprojekt genom befintliga EIB-produkter och finansiella instrument under InvestEU, vilket påskyndar järnvägssektorns återhämtning från pandemin. Finansieringen kommer också att stödja elektrifiering, utveckling av nya affärsmodeller och införande av spjutspetsteknik.

Nästa steg

- De flesta av de åtgärder som beskrivs i planen behöver genomföras snarast, anser kommissionen. Arbetet kommer att inledas under det nya året när kommissionen inleder en dialog med intressenter inom järnvägssektorn i syfte att inrätta gränsöverskridande pilottjänster. Dessa kommer att ge möjlighet att testa och genomföra de åtgärder som föreslås i dagens handlingsplan.

Källa: EU-kommissionen