EU:s konkurrenskraftsministrar antog en ny riktlinje om digitala tjänster

Tjänsteleverantörer som är etablerade i EU-länder ska övervakas av en nationell myndighet som ska utses av respektive EU-land. Bild: AB Visual Arts/Wachiwit/Shutterstock.com

EU:s konkurrenskraftsministrar antog nyligen rådets allmänna riktlinje om rättsakten om digitala tjänster (Digital Services Act, DSA).

EU:s rättsakt om digitala tjänster anses öka ansvarstagandet hos dem som tillhandahåller internetbaserade tjänster

Behandlingen av ett förslag till förordning kommer att fortsätta inom EU och avsikten är att trepartsförhandlingar om förslaget ska inledas under Frankrikes ordförandeskapsperiod i början av 2022.

Syftet med förslaget till förordning är att öka säkerheten och öppenheten för användarna av förmedlingstjänster på internet.

Myndigheten kommer att samarbeta med myndigheterna i andra medlemsstater och delta i arbetet i nämnden europeiska för digitala tjänster, som ska inrättas.

Syftet med förslaget är att tillfoga leverantörer av internetförmedlingstjänster, såsom webbplattformar och molntjänster, aktsamhetskrav. Kraven gäller till exempel olagligt innehåll i tjänsterna.

Detta medför bland annat krav på tjänsteleverantörerna att göra det möjligt att anmäla olagligt innehåll i deras tjänster samt krav på att behandla anmälningar om olagligt innehåll. Tjänsteleverantörerna ska också meddela användare om det innehåll de skapat raderas ur tjänsten.

Ett ytterligare mål är att uppmuntra tjänsteleverantörer till åtgärder på eget initiativ så att det inte ska finnas olagligt innehåll i deras tjänster eller så lite olagligt innehåll som möjligt.

De som upprätthåller marknadsplattformar ska vara skyldiga att identifiera och samla in basuppgifter om de näringsidkare som är verksamma på plattformen samt att på plattformen informera om de olagliga produkter eller tjänster som de fått kännedom om.

För extremt stora nätplattformar och sökmotortjänster för minst 45 miljoner användare inom EU införs en skyldighet att till exempel kartlägga systemiska risker med sina tjänster. De extremt stora aktörerna bör också öka öppenheten i fråga om de innehållsrekommendationssystem och den webbreklam som de använder.