Optimal säkerhet: Helsingfors västmetro bygger moderna utrymningsschakt

Idrottsparkens station i Helsingfors västmetro. Foto: Creative Commons Lic.

Via schaktet kan passagerarna ta sig ut ur metrotunneln i händelse av en nödsituation.

Vid Sököleden finns en servicetunnel och ett nytt utrymningsschakt för metron. När metron blir klar kommer Sököledens servicetunnel att nyttjas sporadiskt i samband med underhållsarbeten på Sökö station. Utrymningsschaktet behövs för metrons säkerhet. Via schaktet kan passagerarna ta sig ut ur metrotunneln i händelse av en nödsituation. Metroavsnittet Mattby–Stensvik har nio utrymningsschakt.

Västmetrons avsnitt från Mattby till Stensvik befinner sig nu i testfasen. Under hösten och vintern utförs scenariotester, där man testar att hela stationens samt de intilliggande stationernas och banlinjens system fungerar som de ska även i olika typer av exceptionella situationer, till exempel strömavbrott av olika längd samt bränder.

På detta sätt säkerställer man att den moderna metroinfrastrukturen fungerar säkert även i nödsituationer.