Finland: Markundersökningar startade för järnvägsprojektet Åbo-Kuppis

VR:s passagerartåg lämnar Kuppis (Kupittaa på finska) järnvägsstation mot Helsingfors. Foto: Creative Commons Lic. Kredit: Samuli Lintula

Syftet för projektplaneringen är utökning av passagerar- och godsstationerna i Åbo och bygget av ett dubbelspår mellan städerna Kuppis och Åbo. Projektet bidrar även till utvecklingen av lokala och godstågstjänster och en snabb tågförbindelse till Helsingfors (så kallade entimmars tåg).

Planeringen började i vecka 38 år 2021 och kommer att vara klara i slutet av mars 2022. Undersökningarna kommer huvudsakligen att ske i områden som ägs av finländska Trafikverket Väylävirasto och Åbo stad.

- Fältundersökningarna kommer att komplettera och aktualisera den information som erhållits i de tidigare planeringsfaserna för byggplanering, säger Erkki Mäkelä, projektledare på Trafikverket.

Undersökningarna börjar i passagerarstationen i Åbo och vid korsningen av spåren mellan Tammerfors och Helsingfors. Undersökningarna kommer senare att genomföras vid flera punkter i projektområdet samtidigt. Fältstudierna utförs av Taratest Oy och Mitta Oy.

Undersökningarna kommer att ge exakt information för byggplaneringen

Mätningarna används för att bestämma positionen för de befintliga spåren, marknivån, broar och andra strukturer för att stödja planeringen. GPS och de totalstationsenheter som används för undersökningarna. Dessutom kommer laserskannerdata som beställts av Åbo stad våren 2021 att införlivas med planeringen.

För att kunna bestämma egenskaperna hos de underjordiska lagren utförs markundersökningar genom borrhål och jordprover.

Järnvägsprojektet Kuppis - Åbo syftar till att förbättra och effektivisera järnvägstrafiken i hela sydvästra Finland och längs kustjärnvägen. Projektet kommer också att bidra till förverkligandet av höghastighetstågsförbindelsen Helsingfors-Åbo. Ombyggnaden av stationsområdet kommer att frigöra utrymme i Åbo stationsområde och förbättra säkerheten och tillgängligheten för plattformen. Projektet kommer att pågå från 2021 till 2024.