Finland digitaliserar information om bannätet i realtid för effektivare underhåll

Den digitala järnvägen växer fram. I framtiden kräver en effektiv användning av informationen både långsiktighet och förnyelse av tillvägagångssätten. Det nuvarande systemet är också en utmärkt grund för fortsatt utveckling. Foto: Siemens Mobility

Finlands Trafikledsverk har infört ett elektroniskt system för hantering av data om järnvägsinfrastrukturen, med hjälp av vilket man kan hantera järnvägsegendomen och följa bannätets skick och underhåll.

Ett system som består av sammanlagt fyra olika applikationer underlättar informationsgången, förenklar rapporteringen och gör prognostiseringen av banarbeten smidigare. 

Aktuell information blir snabbare lättillgänglig 

Den största skillnaden i och med digitaliseringen av järnvägsinfrastrukturen jämfört med tidigare är att banobjekten och uppgifterna om underhållet av dem nu finns på samma ställe hos den statliga trafikledsförvaltaren.

Landets Trafikledsverk omformar Informationen så att den blir snabb och lätt tillgänglig i ett system för dem som behöver den. Det görs också många registreringar, eftersom nästan 2 000 banplanerare, byggare och underhållare har användarrättigheter till systemet.  

- Entreprenörerna ska anmäla observationer om och ändringar i järnvägsinfrastrukturen i systemet så snabbt som möjligt: beträffande underhåll samma dag och beträffande byggprojekt senast inom en vecka. På detta sätt säkerställer man att informationen i systemet är så aktuell som möjligt.  Rapporteringen inom olika underhållsområden är också till nytta för den nationella långsiktiga planeringen, berättar Magnus Nygård, avdelningschef för drift och underhåll vid Finlands Trafikledsverk.

Skapar en helhetsbild

Före digitaliseringsprojektet använde aktörerna egna, sinsemellan olika datasystem och rapporteringsverktyg. För att skapa en helhetsbild var den gamla modellen utmanande: banobjekten länkades inte till varandra, lägesuppgifterna var inexakta, uppgifterna om ändringarna uppdaterades med lång fördröjning och det fanns inget register över alla uppgifter.  

Att kunna sammanställa informationssystemet har krävt en enorm mängd järnvägsdata från gamla register, banritningsarkivet, olika aktörers system och lokala listor. 

"I nuläget innehåller systemet uppgifter om över 300 000 olika banobjekt och i systemet har redan över 600 000 åtgärdsregistreringar gjorts. Applikationen kan hantera information på ett mångsidigt och omfattande sätt. Projektet för utveckling av informationssystemet gör det också möjligt att förbättra kostnadseffektiviteten när man helt kan avstå från vissa tidigare system", säger Trafikledsverkets projektchef Satu Kekäläinen.

Fördelarna med digitaliseringen nu och i framtiden

Digitaliseringen av järnvägsinfrastrukturen och ibruktagandet av datasystemet leder också till en betydande ändring av verksamhetsmodellen i hela branschen. Exempelvis vid Trafikledsverket möjliggör ändringen en effektivare egendomshantering, eftersom den garanterar en tillförlitlig lägesbild av bannätet och dess skick. Ändringen ger tjänsteproducenterna möjlighet att utveckla och planera nya tjänster utifrån aktuell och öppet tillgänglig information. 

Integration av flera system

Med hjälp av digitaliseringen av informationen kan banhållningen göras ännu bättre med början från det dagliga underhållet ända fram till omfattande totalrenoveringar av banorna.  

Det nyligen avslutade RAID-e-projektet får en fortsättning från och med juli. I framtiden är målet bl a att utifrån befintliga data skapa automatik för att underlätta hanteringen av underhållsåtgärder, såsom att skapa och behandla registreringar.

I det fortsatta projektet beaktas också fördelarna med andra aktörers, som trafikledningsbolaget Fintraffics och Transport- och kommunikationsverket Traficoms projekt och systemutveckling samt integrationen med dessa.