Arbetet med Esbos stadsbana fortskrider

Ett konsortium som inrättats av Ramboll Finland Oy och AFRY Finland Oy har ingått ett designavtal till ett värde av nästan 3,8 miljoner euro med Finlands järnvägsverk för bygget av Esbos stadslinje som utgår från Alberga station i Esbo. Foto: Ramboll

Genomförandeavtalet för Esbo stadsbana har undertecknats och arbetet med det omfattande samprojektet mellan Finlands Trafikledsverk, Esbo och Grankulla fortsätter.

Syftet med projektet är att förbättra servicenivån inom när- och fjärrtågtrafiken. Projektet inleds med byggnadsplanering och därefter stundar ett byggskede som kommer att pågå i flera år.

Finlands Trafikledsverk, Esbo stad och Grankulla stad undertecknade ett avtal om genomförande av Esbo stadsbana i vintras. Projektet gör det nu möjligt att utveckla närtågstrafiken i Esbo, Grankulla, Kyrkslätt och Karis samt fjärrtågtrafiken i riktning mot Åbo så att den motsvarar det växande passagerarantalet. Esbo stadsbana är också den första sträckan av den snabba tågförbindelsen Helsingfors–Åbo (den s.k. Entimmesbanan).

Esbo (finska: Espoo) är en kommun (stad) i landskapet Nyland i södra Finland. Esbo är beläget vid Finska viken och gränsar i öster till Helsingfors och Vanda, i väster till Kyrkslätt och i norr till Vichtis och Nurmijärvi. Esbo bildar huvudstadsregionen (som också ingår i Storhelsingfors) med grannstäderna Helsingfors, Grankulla och Vanda, som tillsammans har över 1,1 miljon invånare. Staden Grankulla utgör en enklav inuti Esbo, som är Finlands näst största stad med cirka 270000 invånare (31 oktober 2015).

Stadsbanan fortskrider

Inom projektet byggs två tilläggsspår mellan Alberga och Köklax intill de nuvarande spåren. Dessutom förbättras utrustningsnivån på åtta stationer och anslutningsparkeringsområdena utvecklas. I samband med projektet genomförs också separata objekt i städerna, såsom en kvalitetskorridor för cykling längs banan.

- När allt är klart kommer de två sydligaste spåren på sträckan Alberga–Köklax att användas för tät spårbunden stadstrafik och de två nordligaste spåren för den snabbare närtågstrafiken och fjärrtrafiken i riktning mot Åbo, berättar Trafikledsverkets projektchef Tommi Rosenvall.

Projektet förbättrar både när- och fjärrtågstrafiken

Esbo stadsbana minskar störningarna i tågtrafiken och förbättrar punktligheten på hela sträckan mellan Helsingfors och Åbo. Dessutom stöder projektet utvecklingen av en effektiv kollektivtrafik samt stadsmiljön i Esbo och Grankulla.

- I dagsläget finns det en bana med två spår mellan Alberga och Köklax, där när- och fjärrtågstrafiken måste använda samma spår. Tåg med olika hastigheter ökar trafikeringens störningskänslighet, fortsätter Rosenvall. 

Genomförandet tar cirka åtta år, planeringen får även EU-stöd

Projektet genomförs under åren 2020–2028. Insamlingen av utgångsuppgifter i anslutning till byggnadsplaneringen har redan börjat. I projektområdet görs markundersökningar och mätningar i slutet av år 2020. Byggplaneringen som grundar sig på den järnvägsplan som godkändes 2015 inleds i början av år 2021 och pågår i cirka två år. Enligt den nuvarande uppskattningen kommer man att börja bygga i slutet av år 2021.

- Esbo stadsbana byggs i närheten av livligt trafikerade trafikleder. Byggtiden är lång eftersom byggandet måste planeras så att tågtrafiken och den övriga trafiken störs så lite som möjligt, förklarar Rosenvall.

Esbo stadsbana är ett gemensamt projekt mellan Trafikledsverket, Esbo stad och Grankulla stad. Projektet har också överenskommits i MBT-avtalet för Helsingforsregionen. Projektets kostnadskalkyl är 275 miljoner euro, som alla parter också har förbundit sig till som projektets pristak. Kostnaderna fördelas lika mellan staten och städerna (Esbo 40 procent, Grankulla 10 procent).

I projektets planeringsskede har man också fått EU-stöd från Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF, Connecting Europe Facility). Kostnadskalkylen för projektets byggnadsplanering är 22 miljoner euro, för vilket Europeiska kommissionens CEF-kommitté har beviljat ett understöd på 50 procent (11 miljoner euro).