Upp till 190 bostads- eller fritidshus kan komma att rivas om snabbtågsprojektet H:fors-Åbo förverkligas

Den planerade snabba tågförbindelsen mellan Åbo och Helsingfors förutsätter att det finns ett dubbelt järnvägsspår på hela sträckan. Foto: Creative Commons Lic. Kredit: Skvattram

Planeringen av en snabb tågförbindelse mellan Åbo och Helsingfors beräknas kosta 75 miljoner euro. Projektbolaget Entimmeståget till Åbo kommer så småningom att ta över planeringen av Trafikledsverket.

Trafikledsverkets redogörelse av miljökonsekvenserna av en snabb tågförbindelse mellan Åbo och Helsingfors dög inte för närings-, trafik- och miljöcentralen utan måste kompletteras. Projektbolaget Entimmeståget till Åbo rekryterar redan personal för nästa skede i planeringsprocessen.

Planeringen av en snabb tågförbindelse mellan Åbo och Helsingfors är inne på en extra runda i myndighetsmaskineriet.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland meddelade i februari att den beskrivning av spårprojektets miljökonsekvenser som Trafikledsverket lämnat in är bristfällig.

Miljökonsekvensbeskrivningen kräver således komplettering innan närings-, trafik- och miljöcentralen kan författa en så kallad motiverad slutsats.

– Sakkunniga vid både Nylands och Egentliga Finlands närings-, trafik- och miljöcentraler har granskat miljökonsekvensbeskrivningen och det finns många och stora saker som måste kompletteras i den. Eftersom den motiverade slutsatsen inte kan göras måste vi enligt lagen begära komplettering, säger överinspektör Liisa Nyrölä vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, till tidningen Hufvudstadsbladet.

Vid Kuppis järnvägsstation i Åbo finns två parallella järnvägsspår men den planerade snabba tågförbindelsen mellan Åbo och Helsingfors förutsätter att det anläggs ett dubbelt spår på hela sträckan.

En motiverad slutsats är närings-, trafik- och miljöcentralens bedömning av ett projekts konsekvenser för miljön, och den skickas bland annat till kommuner och myndigheter som berörs av projektet.

Den motiverade slutsatsen behövs för att beslutsfattandet och olika tillståndsförfaranden som är kopplade till projektet ska kunna komma i gång.

Den planerade snabba tågförbindelsen mellan Åbo och Helsingfors förutsätter att det finns ett dubbelt järnvägsspår på hela sträckan. Det innebär att den nuvarande järnvägen mellan Åbo och Salo får sällskap av ett spår till och att ett helt nytt dubbelspår anläggs mellan Salo och Esbo.

HBL har tidigare skrivit om att upp till 190 bostads- eller fritidsbyggnader kan komma att rivas om spårprojektet förverkligas.

Närings-, trafik- och miljöcentralen anser att de största bristerna i spårprojektets miljökonsekvensbeskrivning gäller projektets inverkan på naturen. Bland annat behöver konsekvensbedömningen för tre Natura 2000-områden mellan Åbo och Helsingfors kompletteras.

Närings-, trafik- och miljöcentralen anser också att det finns brister i granskningen av på vilken sida om den nuvarande järnvägen mellan Åbo och Salo som det nya spåret ska placeras. Även redogörelsen av buller och vibrationer som projektet orsakar måste göras mer utförligt. Därtill måste projektets inverkan på värdefulla kulturmiljöer utredas ytterligare.

Om ett dubbelspår anläggs på hela sträckan Åbo-Helsingfors kan express- och Intercitytågens restider mellan städerna förkortas med ungefär en halv timme, enligt Trafikledsverkets projektutvärdering.

Liisa Nyrölä bedömer att det är sällsynt att närings-, trafik- och miljöcentralen begär komplettering av en miljökonsekvensbeskrivning.

– Lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning är från 2017. Enligt min uppfattning har det inte varit särskilt många kompletteringsprocedurer sedan dess, men visst har det varit några.

Närings-, trafik- och miljöcentralen har inte fastställt någon tidsgräns för när Trafikledsverket måste vara klar med kompletteringen av miljökonsekvensbeskrivningen. När kompletteringen väl är färdig ska sakkunniga vid närings-, trafik- och miljöcentralerna i Nyland och i regionen Egentliga Finland bedöma om den är tillräcklig.