Sweco Infra deltar i Finlands största broprojekt i Helsingfors

Målsättningen med projektet Kronbroarna är att ordna en smidig och pålitlig kollektivtrafikförbindelse mellan det expanderande Degerö och den finländska huvudstadens centrum. Foto: Helsingin Kaupunki

Projektet Kronbroarna förbinder Hagnäs, Högholmen och Fiskhamnen med den finländska huvudstadens centrum med en cirka 10 km lång spårvägsförbindelse. Samtidigt skapar den en havsnära rutt för cyklister och fotgängare.

Projektets synligaste delar är tre nya broar: Kronbergsbron, Finkes bro och Havshagen–Knekten.  Kronbergsbron kommer med sina cirka 1 200 meter att vara Finlands längsta bro.

Byggnadsarbetena inleds 2021.  Målet är att förbindelsen ska bli färdig i slutet av 2026 och att passagerartrafiken på spårvägen ska inledas 2027.

Projektet Kronbroarna förverkligas som en kombination av två entreprenadformer: de två broarna mellan Fiskehamnen och Kronbergsstranden, dvs. Finkes bro och Kronbergsbron, samt mark- och anläggningsarbetet på Högholmen förverkligas som en totalentreprenad. Förbindelsens övriga byggande förverkligas enligt en alliansmodell.

I alliansen ingår också andra mark- och anläggningsarbeten, gatuarbeten och kommunaltekniska arbeten längs med förbindelsen. Ett sådant arbete är byggandet av den nya Hagnäsbron och rivningen av den gamla.

Allianspartnerna är Helsingfors stad, YIT, NRC Group Finland, Ramboll Finland, Sweco Infra & Rail och Sitowise.

Kronbroarna-förbindelsen säkerställer att trafiken till Degerö fungerar, trots att byggandet av Kronbergsstrandens nya bostadsområde och ett omfattande kompletteringsbyggande gör att invånarantalet kommer att mer än fördubblas. Projektet förbättrar också avsevärt trafikförbindelserna till Högholmen.

En direkt spårvägsförbindelse mellan centrum och Degerö minskar den prognostiserade överbelastningen av metron österut.

Förutom spårvägsförbindelsen förflyttar Kronbroarna Fiskehamnen, Högholmen, Blåbärslandet och Degerö till gång- och cykelavstånd från innerstaden, eftersom man i anslutning till spårvägen bygger en högklassig cykel- och gångväg.

Det nuvarande avståndet på 11 kilometer från Kronbergsstranden via Österleden till järnvägsstationen kortas till cirka 5,5 kilometer.

Helsingfors stads målsättning är att öka de hållbara färdmedlens andel i trafiken. Projektet Kronbroarna främjar hållbar mobilitet genom att öka fotgängar-, cykel-, och kollektivtrafikens andel av Helsingfors totala trafik.

Projektet skapar två nya spårvagnslinjer: Järnvägsstationen–Uppby samt Järnvägsstationen–Håkansviken. Enligt aktuella uppskattningar skulle resetiden med spårvagn från Helsingfors centrum till Kronbergsstranden vara 15 minuter och till Uppby cirka 20 minuter.

Helsingfors stadsfullmäktige fattade byggbeslutet för projektet i augusti 2016.

Åren 2011–2013 anordnade staden en internationell planeringstävling om trafikförbindelsen mellan Fiskehamnen och Kronbergsstranden.

Av 52 ansökningar valdes tio arbetsgrupper till planeringstävlingen och tävlingen vanns av WSP Finland Oy:s och Knight Architects Ltd:s förslag Gemma Regalis.

Med planeringstävlingen sökte man den bästa lösningen för den landskapsmässigt och kulturhistoriskt krävande omgivningen. Tävlingsbidragen utvärderades ur perspektivet för användbarhet, hållbarhet och den etiska aspekten.

Förbindelsen hade föreslagits redan i generalplanen 2002 och enligt ett beslut som stadsfullmäktige fattade 2008 planerades förbindelsen som en spårvägsförbindelse.

Under årens lopp har det gjorts omfattande undersökningar av olika alternativ för förverkligandet av kollektivtrafikförbindelsen mellan centrum och Degerö. Med tanke på målsättningarna har man konstaterat att en spårvägsförbindelse via broar är det bästa alternativet.