Om drygt 2 år kör Helsingfors västmetro till Stensvik

Passagerarantalet i Helsingfors metro ökar i och med att huvudstadsregionen växer och metron får nya stationer. Antalet passagerare har ökat från 60 miljoner till 90 miljoner sedan västmetron startade. Passagerarantalet kommer att öka ännu mer när metron börjar köra till Stensvik. Foto: Esbo Stad, kredit: Timo Kauppila

Installeringen av tågspåren i västmetrons förlängning håller på att avslutas. Sammanlagt handlar det om 17,5 kilometer tunnel. Michael Träskelin, platschef för projektledningsentreprenaden på Stensviks stationsbygge, säger att arbetena rullar på som planerat och att kommunikationen mellan de fem stationsbyggena och alla underentreprenörer fungerar bra. 

När västmetron om drygt 2 år kör ända fram till Stensvik kan Esboviksborna räkna med lite snabbare resor till Helsingfors. Hur bussarna ska köra bestäms i vinter.

Fyrtio meter ner i berget i Stensvik i västra Esbo kan man redan se en ny metrostation utformas. Stationsgolvets stenplattor har precis lagts på plats och rulltrapporna håller på att installeras vid flera stationer.

Fler passagerare totalt i H:fors metro

Metrons kapacitet kommer inte att räcka till i framtiden när markanvändningen blir tätare i metrons influensområde. I februari 2020 var Sörnäs-Hagnäs den mest belastade metrosträckan i morgonrusningen i öster.

Prognosen om de kommande passagerarantalen tas i beaktande när man planerar förbättring av metrons kapacitet och dess tidtabell. Coronaviruspandemin har minskat passagerarantalet i metron. Under våren 2021 blir en uppdaterad prognos om ökning av passagerarantalet klar.

För första gången tas pandemins inverkan i beaktande. Det är möjligt att det i framtiden görs färre resor under rusningstider än före coronapandemin. Därför måste man förbereda sig för det att efterfrågan inte ökar på det sätt som förutspåddes i de föregående prognoserna.

Kortare turintervall möjliggör ökning av passagerarantalet

Den viktigaste åtgärden för att förbättra passagerarkapaciteten i metron är hög turtäthet. Den nuvarande turintervallen på 2,5 minuter under rusningstider kommer inte att motsvara de behov som det ökande passagerarantalet har. För närvarande finns det plats för 14 000 passagerare per timme i 24 tågen. I framtiden är den motsvarande siffran 18 000 passagerare per timme och då körs nästan 36 tåg per timme. Syftet är att turintervallen i rusningstid är 100 sekunder.

- Metrosystemen ska förnyas så att det går att göra turintervallen kortare. Den högre turtätheten betyder kortare tid vid stationer och kortare restider”, säger HST:s projektdirektör Heikki Viika.

Den högre turtätheten kräver dock förnyande av metrons trafikstyrningssystem. Systemet är delvis föråldrat och det förnyas skedvis under detta och nästa årtionde. Det nya systemet gör det möjligt att metron kan få högre turtäthet redan i slutet av detta decennium - då behövs dock också flera tåg.