Prioritera förbifart Yttermalung i den nationella infrastrukturplanen, menar Partnerskap E 16

Dags att prioritera E16 och förbifart Yttermalung. Bild: menar Partnerskap E 16

Det är dags att prioritera E16 och förbifart Yttermalung i kommande nationell infrastrukturplan!

Dalarna är Sveriges fjärde största besöksdestination. Sälenfjällen är tillsammans med Idre-Grövelsjönfjällen och Trysil norra Europas i särklass största vinterturistområde. Gästnätterna i regionen är många och allra störst flest i Malung-Sälens kommun med över 5 miljoner gästnätter per år. Under högsäsongens helger är Sälen Dalarnas i särklass största stad med över 100 000 besökare. Man brukar tala om ett ”Västerås” som förflyttar sig varje vecka till och från Sälenområdet.

Det finns långt gångna planer på att bygga en förbifart förbi Yttermalung för att uppnå bättre trafiksäkerhet, framkomlighet och boendemiljö. Effekterna av förbifarten skulle komma många till gagn - boende i närområdet, de som pendlar längs sträckan, besöksnäringen både privatresor och transporter och förstås näringslivet i stort med bättre förutsättningar för godstrafiken. Förbifarten har således stor betydelse för både den regionala utvecklingen och tillgängligheten för nationell besöksnäring.

Vi anser att vad som ska beaktas vid en slutlig prioritering av objektet i den kommande nationella planen för transportsystemet – utöver den samhällsekonomiska analysens resultat – är det som sammanfattas i följande punkter:

 • Det undermåliga tillståndet på E16 vid Yttermalung är sedan lång tid tillbaka beskrivet och väl dokumenterat. Vägen håller här en låg trafiksäkerhetsstandard och kantas av många direktutfarter vilket innebär att sträckan är olycksdrabbad. Den trafikeras av 13 % tung trafik och är en propp för godstrafiken med en speciellt kritisk passage under järnvägsbron i Yttermalung.
   
 • Mittseparering av E16 Förbi Yttermalung är den enskilt viktigaste åtgärden längs E16 (tidsvinst på 5-10 min) och tillsammans med genomförd åtgärd Dala-Järna-Vansbro 2019 (nationell plan) och länsplanens objekt norr om Malung på Rv 66 (Lima) 2020-2022, skulle ”tre proppar” kunna vara bortbyggda inom i stort sett den närmaste treårsperioden. Detta skulle innebära en väsentligt ökad tillgänglighet för E16 med såväl koppling till Oslo/Norge som för besöksnäringen.
 •  
 • Trafikbelastningen under vintersportveckorna är extremt hög, särskilt under stugbytardagar när en hel ”stad” ska förflyttas, detta leder till köbildning och en ökad olycksrisk. Även arbetspendlingen under bytesdagarna är betydande då allt boende på fjället skall städas inom ett tidsfönster på ett par timmar. Under dessa högintensiva timmar motsvara det ett trafikflöde på ca 35 000 Årsdygnstrafik (ÅDT). Det ökade intresset för ”hemester” och barmarksturism har förlängt trafikbelastning ytterligare. Turistresandet med bil innebär stora mängder trafik på vägar som är byggda för avsevärt lägre trafikflöden. Vägnätets kapacitetsproblem är ju redan idag stora, dessa tillgänglighets- och trafiksäkerhetsproblem förväntas öka ytterligare till följd av de stora investeringar som kontinuerligt planeras i fjällvärlden.
 •  
 • Åtgärderna ger bättre möjligheter till pendling med kortare restid. Speciellt arbetspendlingen Malung-Vansbro, ökar starkt, till följd av bl.a. Lykos expansion vilket kräver en förbättrad matchning mellan arbetskraft och arbetstillfällen – detta gäller både för kompetensförsörjningen i stort och för specialistkompetenser och chefstjänster. Förstärkt sysselsättning i hela landet har också fastlagts vara en av de prioriterade utmaningarna enligt regeringens direktiv för upprättande av den nu gällande nationella planen: ”Väl fungerande transporter underlättar arbetsresor och därmed matchningen på arbetsmarknaden.”
   
 • En utveckling av E16 stråket är särskilt viktigt för transporterna mellan Norrlands inland, Norrlandskusten och Oslo-regionen samt för besöksnäringen. E16 har även en tydlig koppling till Gävle hamn och vidare för den framtida utvecklingen av transporter via Finland och Östeuropa. Omkring 1,2 miljoner arbetsplatser finns utmed vägstråket Oslo- och Gävleregionen och utvecklingspotentialen för en högre ekonomisk tillväxt på ömse sidor av nationsgränsen är stor. Den ursprungliga tanken med E16 utifrån ett gemensamt, gränsöverskridande skandinaviska stråktänkande, har inte fått ett tydligt genomslag i Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet.

Objektet ”Förbifart Yttermalung” har under många år varit prioriterat hos Region Dalarna. Totalt har Region Dalarna finansierat hela planläggningsprocessen via länsplanen med ca tio miljoner kronor. Objektet har därmed hög mognadsgrad och åtgärder skulle kunna starta och genomföras inom år 1-3. 

Enligt vår uppfattning finns det således ett tydligt stöd för att de redovisade punkterna ovan ska beaktas vid en slutlig prioritering av objektet E16 Förbifart Yttermalung i den kommande nationella planen. De kompletterar på ett övertygande sätt den samhällsekonomiska analysens strikta resultat.

Birgitta Sacrédeus, regionråd, Region Dalarna.

Hans Unander, Kommunstyrelsens ordförande Malung – Sälen (S).

Jan Bohman, Kommunstyrelsens ordförande Borlänge (S), ordförande Partnerskap E16.

Anders Bjernulf, VD för Destination Sälenfjällen.

Stina Munters, Kommunstyrelsens ordförande Vansbro (C).

Fredrik Jarl, Kommunstyrelsens ordförande Gagnef (C).

Rickard Lyko, VD Lyko.

Carl-Johan Åkerstedt, Ordförande Företagarna Malung – Lima – Sälen.

Sofia Berglund, Infrastrukturstrateg Infram.