Skellefteå kommun får 89,5 miljoner till infrastruktursatsningar

Skellefteå kommun beviljas stadsmiljöavtal på 89,5 miljoner kronor. Foto: Skellefteå kommun

Skellefteå kommun har blivit beviljad ett så kallat stadsmiljöavtal på 89,5 miljoner kronor av Trafikverket för byggandet av den nya bron över älven, omvandlingen av Parkbron samt anläggandet av två nya gång- och cykelvägar till Bergsbyns industriområde.

Regeringen har i den Nationella planen för transportsystemet 2018-2029 avsatt 1 miljard kronor årligen till stadsmiljöavtalen som alla kommuner har rätt att söka. Ett stadsmiljöavtal består av två delar, dels de åtgärder som kommunen söker medfinansiering för, dels motprestationer i form av åtgärder som kommunen själv ska utföra.

– De här åtgärderna, både det vi har blivit beviljade bidrag för samt våra egna motprestationer, sätter Skellefteås tydliga ambition om hållbara resmönster i fokus. Det handlar om att styra biltrafiken till stadsdelens utkanter och samtidigt skapa bättre förutsättningar för de som väljer att gå och cykla med nya och sammankopplade förbindelser, säger Evelina Fahlesson (S), kommunalråd, Skellefteå kommun.  

Som motprestation förväntas Skellefteå kommun följa sina planer för sammanhängande stråk för gående och cyklister i och genom Centrala stan: bygga gång- och cykelbana längs med Södra Lasarettsvägen, och vidare söderut längs den nya Karlgårdsbron som fortsätter vidare längs den "nya gatan" söder om bron. Detta kopplas till befintligt stråk längs Krukmakargatan och fortsätter västerut mot Campus med en ny gång- och cykelbana längs med Bockholmsvägen. Parkbron, görs om till en gång- och cykelbro, och norrut byggs en ny gång- och cykelbana längs med Stationsgatan.

Andra motprestationer är att stärka upp gångstråket längs Trädgårdsgatan förbi kulturhus Sara och upp mot resecentrum samt förverkliga detaljplanen för Södra Sunnanå med plats för 500 bostäder. Dessutom ska man genomföra en resvaneundersökning. Motprestationerna har olika tidsramar men den sista ska vara färdigställd 2026.