Kostnaderna för kollektivtrafiken ökar

Foto: Tommy Ekholm

Kostnaderna för den svenska kollektivtrafiken ökar snabbare än resandet. I rapporten ”Läge för fler funktionsupphandlingar i kollektivtrafiken” som Sveriges Bussföretag nu publicerar så presenteras utvecklingen län för län.

Sedan 2007 har produktionskostnaderna per resa i Dalarna, Örebro och Södermanland ökat kraftigt. Samtidigt har Värmland minskat sina kostnader. För att uppnå den samlade kollektivtrafikbranschens mål om en fördubbling av resandet i kollektivtrafiken till år 2020 pekar rapporten på konkreta förslag till åtgärder.

– Ska vi lyckas öka antalet resenärer i kollektivtrafiken måste vi använda både samhällets pengar och företagens resurser kostnadseffektivt och klokt. En viktig del är att fullt ut implementera och tillämpa de gemensamma rekommendationer och dokument vi inom den samlade kollektivtrafiken tagit fram. Bussen står för över hälften av de kollektiva resorna med den regionala kollektivtrafiken, här finns en god grund att bygga vidare på för att snabbare nå målet, säger Peter Jeppsson, vd för Sveriges Bussföretag och vd för Transportgruppen inom Svenskt Näringsliv.

Sveriges Bussföretag är en av parterna i det branschgemensamma arbetet ”Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik”. Övriga aktörer är Sveriges Kommuner och Landsting, Taxiförbundet, Svensk Kollektivtrafik, Jernhusen, Branschföreningen Tågoperatörerna och Trafikverket. Det gemensamma målet för Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik är ett fördubblat resande med kollektivtrafiken fram till år 2020 och en fördubblad marknadsandel på sikt. Dock ökar resandet i dagsläget alltför långsamt för att målet ska kunna nås inom fem år.

– Målet är möjligt, men då måste framförallt de offentliga upphandlarna ta till sig de  rekommendationer som även nationella intresseorganisationer som Sveriges Kommuner och Landsting och Svensk Kollektrafik står bakom, säger Anna Grönlund, branschchef och vice vd för Sveriges Bussföretag.