Vasagatan byggs om till stadsgata

Bild: Stockholms stad.

Från år 2018 till 2021 ska Stockholms stad bygga om Vasagatan till en mer levande stadsgata med bredare trottoarer, fler träd, ny belysning och fler sittplatser samt nya cykelbanor och cykelparkeringar. Även Norra Bantorget, Östra Järnvägsgatan och Vasaplan får bättre cykelbanor. 

Inför ombyggnaden av Vasagatan har staden även förbättrat gång- och cykelpassagen vid Tegelbacken. Totalt satsas cirka 153 Mkr av staden och tolv fastighetsägare.

Vasagatan med Stockholms Centralstation, den nya pendeltågsstationen för Citybanan och många hotellverksamheter är en av Stockholms mest trafikerade gator. 

Totalt kommer 67 nya träd av arten Zelkova Serrata anpassade till stadsmiljö planteras längs med Vasagatan vilka ska ersätta dagens 43 träd.

Vasagatan, Norra Bantorget, Östra Järnvägsgatan och Vasaplan får sammanhängande cykelbanor av bra standard enligt cykelplanens riktlinjer. Gatorna ingår i ett cykelpendlingsstråk som förbinder Tegelbacken med Torsgatan och är en central länk i det regionala cykelvägnätet.

 

Större trafiksäkerhet

Vasagatans nya utformning innebär att gående och cyklister får bättre framkomlighet och större säkerhet. Buss- och biltrafikens framkomlighet minskas då ett körfält tas bort. Hastighetsgränsen på Vasagatan, Norra Bantorget, Östra Järnvägsgatan och Vasaplan föreslås sänkas från 50 km/h till 40 km/h.