Marieholmstunneln avlastar Tingstadstunneln

Visualisering av Marieholmsförbindelsen som består av Södra Marieholmsbron och Marieholmstunneln. Södra Marieholmsbron är en bro för järnväg, gång- och cykeltrafik över Göta älv. Marieholmstunneln, den röda sträckan på bilden, är en vägtunnel under Göta älv, som ligger 600 meter öster om Tingstadstunneln. Bild: Trafikverket
Marieholmstunneln länkar samman de viktiga genomfartslederna E20, E6, E45 och Lundbyleden. Anslutningen mellan E20 och E45 ges via Partihallsförbindelsen som visas på bilden. Denna förbindelse, även kallad ”Röde Orm”, är redan klar att anslutas till tunneln. Foto: Christer Wiik
Flygfoto över Göteborg och Marieholmsförbindelsen genom Göta älv. Strax till vänster om Marieholmsbroarna i bild, pågår arbetet med att bygga Marieholmstunneln. Foto: Kasper Dudzik
Ett av Marieholmstunnelns tunnelelement inne i torrdockan. Foto: Kasper Dudzik

År 2020 ska den andra delen av Marieholmsförbindelsen i Göteborg stå klar. Det handlar om Marieholmstunneln som byggs som en sänktunnel under Göta älv. Marieholmstunneln kommer att avlasta den idag hårt trafikerade Tingstadstunneln och länka samman E6 med E45 och E20 via Partihallsförbindelsen, även kallad Röde Orm. Tunneln ökar även tillgängligheten och minskar sårbarheten till Göteborgs hamn, Norra Älvstranden och industrierna på västra Hisingen.

Marieholmsförbindelsen, en del av Västsvenska paketet, utgör en avgörande pusselbit i arbetet med att skapa rätt infrastrukturella förutsättningar för trafiksystemet i framtidens växande Göteborgsregion.
Den första delen av nämnda förbindelse togs i trafik i slutet av 2016. Det handlade då om Södra Marieholmsbron, en drygt 1500 meter lång järnvägsbro med lyftsvängsfunktion som sträcker sig från Kvillebangården till Olskroken. Bron förstärker framförallt godstransportkapaciteten till och från Göteborgs hamn.

Ska minska sårbarheten vid Göta älv
Nu håller bygget av Marieholmstunneln, vägdelen av Marieholmsförbindelsen, på för fullt.
- Tunneln byggs för att framförallt minska sårbarheten i Göteborgs trafiksystem. Tingstadstunneln har nått taket när det gäller sin kapacitet. Här passerar 120 000 fordon per dygn och den är dimensionerad för 70-80 000.  Nar Marieholmstunneln är klar kommer Tingstadstunneln att avlastas med cirka 50 000 fordon per dygn, säger Johan Andrén, projektledare på Trafikverket.
När Marieholmstunneln är klar 2020 kommer Tingstadstunneln att renoveras.
- Det är nödvändiga renoveringsarbeten som är planlagda utifrån den långsiktiga underhållsplanen som gäller för Tingstadstunneln, säger Johan Andrén.
 

Torrdocka med flera funktioner
Marieholmstunneln består av totalt tre gjutna tunnelelement som ska sänkas ner i Göta älv och fogas samman. Tunnelelementen byggs färdigt i betong i en torrdocka som är uppförd av rörspont.
I tunnelelementet har det installerats tillfälliga ballasttankar.
- Elementet i sig fungerar som en flytkropp då det är temporära ”gavlar” av stål. Ballasttankarnas funktion är detsamma som i en U-båt, dvs man pumpar in vatten i dessa för att ”tynga ner” element så att det kan sänkas i en kontrollerad process, säger Johan Andrén.

När elementet är färdigbyggt vattenfylls dockan, varvid tunnelelementet flyter upp och är redo för bortbogsering från dockan med hjälp av vinschsystem och bogserbåt. Varje tunneldel är cirka 100 meter långt, 30 meter brett, 10 meter högt och väger 25 000 ton.

Torrdockan har två syften, enligt Johan Andrén.
- Dels som en plats att tillverka sänktunnelelementen i, men det är också här vi bygger cut-and- cover delen i projektet, fortsätter Johan och påstår att denna torrdocka är unik i Sverige, dock inte utomlands där den är vanligare.

Element i parkeringsläge
Det första tunnelelementet bogserades ut i slutet av april i år, till ett parkeringsläge vid Göta älv, i väntan på sänkning senare i år. Då ska elementet ansluta till Cut & Cover delen på Tingstadssidan på Hisingen. Under bogseringsarbetet var farleden i Göta älv avstängd. 
När utbogseringen av element 1 var avklarad, kunde man inleda tillverkningen av element två. Detta genom att pumpa ut allt vatten i torrdockan. 
- Första sänktunnelelementet planeras att sänkas i december, säger Johan Andrén och upplyser samtidigt om att betongarbetena är klara för element två.
- Dock pågår de temporära installationerna av ballastsystem, diverse övervakningssystem, stålgavlar etc. vilka kommer att vara klara i januari.
Här väntas en sänkningsprocess kring januari-februari nästa år. Och det tredje och sista elementet ska börja produceras i början av nästa år och ska sänkas nästa höst.

Sänks ner i utmuddrad ränna
När det väl är sänkning av det första tunnelelementet monteras två pontoner på varsin sida. I dessa kopplas ett vajersystem som drar och därtill håller tunnelelementet på rätt kurs i älven. När tunnelelementet nått rätt position, sänks det ner på botten genom att ballasttankarna fylls med vatten. När elementet har sänkts ner i den utmuddrade rännan, kopplas det ihop med den del av tunneln som redan är gjuten på Tingsstadsidan på Hisingen. Under tunnelelementet pumpas det in sand för att stabilisera grunden. Utmed sidorna återfylls det med stenmaterial som ska ha en stabiliserande effekt.
När tunneldelen är klar skall väganläggningen sedan ansluta olika Europa- och riksvägar båda sidor Göta älv. Vid E45 Marieholm och Partihallsförbindelsen på fastlandssidan och till E6 vid Tingstadsmotet/Ringömotet på Hisingensidan. För att skapa anslutningspunkter byggs därför också två nya trafikplatser i projekt Marieholmstunneln.

Fakta
Marieholmstunneln

Marieholmstunneln i Göteborg syftar till att överbrygga den barriär som Göta älv utgör och de kapacitetsproblem som finns i Tingstadstunneln.
Trafiksystemet runt Tingstadstunneln i Göteborg är komplext: här sammanstrålar vägarna E6, E20, E45 samt kommunala huvudvägar inom ett begränsat område. Vävningssträckorna är korta och en del av- och påfarter är av låg standard.
Marieholmstunneln som byggs under Göta älv ska ansluta E45 Marieholm och Partihallsförbindelsen till E6 Tingstadsmotet/Ringömotet. Tunneln byggs cirka 600 meter norr om Tingstadstunneln, blir knappt 500 meter lång och får tre körfält i vardera riktning. Hastigheten genom tunneln är planerad till 70 km i timmen. Marieholmstunneln är en del av det Västsvenska paketet.
Källa: Trafikverket