Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, jul, 17 2019
Senaste Nytt

Vad händer med Förbifart Stockholm?

Omfattande juridiska processer väntar efter att Trafikverket hävt kontrakt gällande Förbifart Stockholm. Foto: Trafikverket
Omfattande juridiska processer väntar efter att Trafikverket hävt kontrakt gällande Förbifart Stockholm. Foto: Trafikverket
Publicerad av
Peter Höök - 18 jun 2019

I mars valde Trafikverket att häva kontrakten med den entreprenörer som bygger bergtunnlarna i E4 Förbifart Stockholm på Lovö. Grunden för hävning var kontraktsbrott avseende framförallt arbetsmiljö, samt att leveranserna inte uppfyllde kontraktets kvalitetskrav. Här kommer en summerande bild av läget och vad som skett sedan mars.

Trafikverket har kontrakterat Veidekke Entreprenad för att utföra så kallade skyddsarbeten ovan och under jord under en begränsad tidsperiod. Lösningen med en tillfällig entreprenör kommer att pågå under en sexmånadersperiod, med möjlighet till viss förlängning.

De skyddsarbeten som kommer att utföras görs för att underhålla den befintliga anläggningen och för att lämna över en fungerande, säker och väl underhållen arbetsplats till den entreprenör som ska bygga färdigt tunneldelarna på Lovön. Skyddsarbetet består bland annat i att slutföra förstärkningsarbeten, transportera bort massor och göra asfalteringsjobb.

Trafikverket bedömer att förfrågningsunderlaget för ny upphandling går ut före sommaren. Förhoppningen är att upphandlingen ska vara klar och att ny entreprenör tilldelas uppdraget omkring årsskiftet 2019/2020.

Det juridiska efterspelet är normalt sett tämligen omfattande efter en hävningssituation. I detta fall är Trafikverket och LSAB, i konkurs, oense om Trafikverket haft rätt att häva kontrakten. Trafikverket är av uppfattningen att hävningarna har varit befogade och utifrån denna premiss hanterar vi de krav som framställs i efterdyningarna av hävningarna. Trafikverket har bland annat fått krav på skadestånd från konkursförvaltaren avseende onödiga kostnader och utebliven vinst.

Trafikverket har utöver ovan mottagit två ytterligare krav instämda i italiensk domstol som avser:

Stämningsansökan på totalt 850 miljoner kronor inlämnad i Italiensk domstol kommer från bolaget Vianini. Stämningen baserar sig på förtal. Vianini anser att Trafikverket agerat på ett sätt som skadat Vianinis anseende genom bland annat uppgifter till media om entreprenörens brott mot arbetsmiljöbestämmelser och miljölagstiftning liksom förseningar i projektet. Vianini anser att bland annat detta utgör ett förtalsbrott i enlighet med den italienska strafflagen samt olagliga handlingar i den italienska civillagen. Yrkat belopp avser den renomméskada Vianini anser har tillfogats bolaget genom Trafikverkets handlingar. Trafikverket bestrider kravet i dess helhet. Processen i Italien har just startat och en första hearing kommer att hållas i december 2019. Det går inte att spekulera i när den är klar.

Den andra stämningsansökan avser skadestånd för kostnader kopplat till krediter som beviljats för LSAB från kreditgivare och som återkrävts i samband konkursen.

Trafikverket har för egen framställt skadeståndskrav med anledningen av hävningen av kontrakten. Kravet avser kostnadsökning som uppkommer för entreprenadens färdigställande samt skador/kostnader som i övrigt uppstår för Trafikverket med anledning av hävningarna. Exakt belopp kan ännu inte preciseras men ett generellt krav på skadestånd är ställt i samband med hävningsförklaringarna.

Annons

Annons

Annons