Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, jul, 16 2019
Senaste Nytt

Nya Onsalavägen skjuts på framtiden

Hantering av skyddade fågelarter försenar byggstarten. Karta,  Trafikverket
Hantering av skyddade fågelarter försenar byggstarten. Karta, Trafikverket
Publicerad av
Peter Höök - 06 maj 2019

I maj 2018 avslog regeringen alla överklaganden och därmed vann fastställelsebeslutet av arbetsplanen för nya Onsalavägen laga kraft. Men hanteringen av skyddade fågelarter och prövningar i Mark- och miljödomstolen försenar byggstarten.

Innan den nya Onsalavägen, mellan Rösan och Forsbäck, kan börja byggas måste skogen på vägsträckan tas ner och en arkeologisk undersökning utföras. Men innan träden får fällas måste Trafikverket i god tid ställa i ordning ersättningsområden, där det finns gott om döda träd, för de skyddade arterna gröngöling och mindre hackspett. Detta kan göras genom så kallad veteranisering vilket innebär att man på konstgjord väg skyndar på träds åldrande för att exempelvis insekter ska trivas där – och bli föda för fåglarna.

Det är bland annat detta som ärendet i Mark- och miljödomstolen handlar om och som gör att vägbygget kan komma igång först i slutet av år 2021.

De inventeringar som Trafikverket låtit göra inför bygget visade att det finns flera skyddade arter inom eller i närheten av vägområdet. För några av dessa arter har Trafikverket tagit fram skyddsåtgärder som exempelvis att bygga groddammar, flytta stenmurar och skapa stenrösen för ödlor och ormar. Däremot bedömer Länsstyrelsen att de skyddsåtgärder som Trafikverket föreslår för de rödlistade fågelarterna mindre hackspett och gröngöling inte är tillräckliga för att erbjuda fåglarna en livsmiljö som ger tillräckligt med skydd och föda. Det handlar om 3-4 par av den mindre hackspetten som har revir vid den planerade vägen och cirka fyra par gröngölingar som har hemvisten inom samma områden.

Med anledning av ovanstående har Länsstyrelsen förelagt Trafikverket att söka dispens från förbuden i 4 § artskyddsförordningen för arterna mindre hackspett och gröngöling. Enligt denna förordning är det förbjudet att störa djuren och skada eller förstöra deras fortplantningsområden och viloplatser. Länsstyrelsen får ge dispens från förbudet under vissa omständigheter om dispensen inte gör det svårare att hålla en gynnsam bevarandestatus hos arten. I samband med arbetsplanens tillstyrkan har Länsstyrelsen yttrat sig om att dispensmöjligheterna är begränsade och att Trafikverket måste utföra förebyggande åtgärder för att förhindra att den gynnsamma bevarandestatusen försämras.

Trafikverkets bedömning är att det inte krävs någon dispens då den lokala populationens bevarandestatus inte påverkas om det genomförs ett antal skyddsåtgärder innan vägbygget påbörjas.

Annons

Annons

Annons