Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, apr, 19 2019
Senaste Nytt

Bullernivåer ett allt större problem

Anders Genell, forskare på miljöenheten för VTI. Foto: Privat.
Anders Genell, forskare på miljöenheten för VTI. Foto: Privat.
Just nu ser man över regelverken kring tekniska förändringar och hjulunderhåll på tågvagnar för att minska bullernivåerna. Foto: Robert Gabrielsson
Just nu ser man över regelverken kring tekniska förändringar och hjulunderhåll på tågvagnar för att minska bullernivåerna. Foto: Robert Gabrielsson
Höga bullerplank är en vanligt förekommande lösning för att minska buller i till exempel bostadsområden. Foto: Robert Gabrielsson
Höga bullerplank är en vanligt förekommande lösning för att minska buller i till exempel bostadsområden. Foto: Robert Gabrielsson
Publicerad av
Redaktionen - 28 nov 2018

Med växande städer och samhällen kommer också buller. Enligt Trafikverket utsätts två miljoner svenskar för bullernivåer över de angivna gränsvärdena. Med hjälp av åtgärdsprogram och ny teknik hoppas man att sänka bullernivåerna, som anses vara ett omfattade problem i dagens samhälle.

 

Det konstanta flödet av bilar, tåg och övriga fordon har skapat ett allt större ljudproblem i samhället. VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut har på uppdrag av Boverket, Naturvårdsverket, Trafikverket och Transportstyrelsen bland annat utvecklat mätmetoder för att kartlägga bullernivåerna i Sverige.

– För en tid sedan infördes ett bullerdirektiv av EU som kräver att alla medlemsstater rapporterar om hur många som utsätts för bullerljud. Man har idag konstaterat att det är ett växande problem och tillsammans med luftföroreningar är det ett av de största miljöproblemen just nu, säger Anders Genell, forskare på miljöenheten för VTI.

 

Experiment med asfalt

 

För att minska bullret på asfaltvägar kan man använda sig av olika metoder. Olika typer av asfalt är en lösning som det experimenteras med men problemet är asfalttypernas hållbarhet. För att minska ljudnivån från fordon krävs att man har mindre och slätare stenar i asfalten vilket gör den mer porös och således slits den lättare.

– I en porös asfalt dräneras vattnet och gör att mer ljud kan tas upp av marken så det låter mindre. Men eftersom den slits lättare så behöver man lägga om den oftare och det blir en kostnadsfråga. Det experimenteras dock med asfalt som till en stor del består av däckgummi och eftersom den är mjuk och fjädrande ser man väldigt goda effekter när det gäller minskat buller. Man har även konstaterat att dubbdäck inte sliter så mycket som man befarat på denna typ av asfalt, säger Anders Genell.

 

Bilhjul utan gummi

 

Bullerskydd är vanligt förekommande för att skydda den befintliga omgivningen från ljudnivåer. Även där finns det olika typer av lösningar med olika kostnadsförhållanden och effektivitet. Trafikverket kan även göra punktinsatser med tjockare fönster i till exempel bostadshus. På senare tid har man också börjat titta på möjligheten att utveckla däcklösa hjul till bilar med fjädrande ekrar istället för gummidäck.

– Det är tidigt i utvecklingen och det är inte så många av de större företagen som har nappat på det. Det har bland annat varit problem med sprödhet och de har helt enkelt gått sönder för lätt. Man försöker också minska antalet dubbdäck, men det måste ju vägas mot trafikläget och nollvisionen, säger Anders Genell.

 

Material och nya konstruktioner kan vara lösningen

 

Godståg och bland annat X2000 är exempel på tågtyper som är väldigt bullriga. Trafikverket arbetar kontinuerligt med åtgärdsprogram för att minska buller både på järnväg och vanlig väg. Även om det planeras och genomförs bullerskyddsåtgärder i både befintlig och ny infrastruktur så hoppas man på sikt att åtgärder kan göras redan vid bullerkällan. Kraven på de tekniska systemen vid till exempel godsvagnar är lika för alla medlemsstater i EU. Här ser man nu över regelverket för buller från befintliga godsvagnar

– Det innebär tekniska förändringar i bland annat bromssystem och förändrat hjulunderhåll. Har man en slät räls och släta hjul så uppstår mindre vibrationer och således blir det mindre buller. Genom att byta material i bromsblocken så skulle man minska bullret med sju till tio decibel Men samtidigt måste man vara säker på att systemet ger tillräcklig bromsverkan i alla väderförhållanden. Det pågår en utredning kring detta och vi borde ha ett beslut i slutet på året, säger Karin Blidberg, nationell samordnare på Trafikverket.

 

Nytt åtgärdsprogram på gång

En bullerminskning på sju till tio decibel skulle innebära detsamma som att sätta upp en två meter hög skärm. Alltså anser man att de tekniska lösningarna skulle ge väldigt god effekt. Ett nytt åtgärdsprogram kring hur man ska minska bullernivåerna i är skrivande stund på väg och ska förbättra förhållandena ytterligare i det svenska samhället.

Annons

Annons

Annons