Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, nov, 13 2018
Senaste Nytt

Nya modeller ska öka kunskapen för hur vi reser i staden

Publicerad av
Simon Matthis - 27 sep 2018

Under 2019 kommer tre testkommuner använda nya verktyg och modeller för att skatta antalet resor med olika färdmedel, bilinnehav och CO2-utsläpp på årsbasis. Förhoppningen är att modellerna också ska kunna belysa hur olika grupper kommer resa i framtiden beroende på hur nya områden planeras.

-  För att projektet ska bli framgångsrikt behöver vi hämta in en stor mängd resvanedata från invånarna i de tre städerna. Detta kommer att ske genom att använda nya digitala verktyg som är lättare att använda och samtidigt ger mer korrekt information än äldre metoder, berättar Emeli Adell, projektledare Trivector.

Enligt Trafikverkets beräkningar går det att minska utsläppen av koldioxid från trafiken med så mycket som 15-20 procent enbart genom att arbeta med fysisk planering. En ökad förståelse bland Sveriges kommuner om hur stadsbyggande påverkar trafikalstring och bilinnehav är därför av stor betydelse för att vi ska uppnå Sveriges energi- och klimatmål. Genom detta kommer kommunerna också få fördjupad kunskap om hur olika grupper reser, så att orättvisor i transportsystemet kan justeras och bidra till ett mer jämlikt samhälle.

-  För oss som stadsbyggnadsanalytiker har sambandet mellan hur vi bygger staden och hur vi rör oss länge varit en central fråga. Inte minst för att den berör så många av våra stora samhällsutmaningar idag: hälsa, utsläpp av fossila bränslen, mobilitet och inte minst stadens attraktivitet, säger Tobias Nordström, projektledare för Spacescape.

Forskningsprojektet pågår till mitten av 2020. Det är initierat av de två forskningsbaserade konsultföretagen Spacescape och Trivector tillsammans med de tre svenska kommunerna Gävle, Jönköping och Linköping. Energimyndigheten är medfinansiär.

Annons

Annons

Annons

Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll.

– Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.
Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll. – Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.

Järnväg 4.0 löser underhållsbristen

Sensorer på infrastrukturen är redan verklighet. Snart kommer de att förändra järnvägsbranschen i...