Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, okt, 17 2018
Senaste Nytt

Nytt projekt undersöker varför nationella klimatmål försvagas lokalt

Publicerad av
Simon Matthis - 13 jun 2018

Trots att Sverige har ambitiösa miljö- och klimatmål för transporter är det inte ovanligt att de tappar i betydelse under planeringens gång. IVL Svenska Miljöinstitutet ska i ett nytt forskningsprojekt tillsammans med Trivector och Lunds universitet studera hur klimat- och miljömål bättre kan styra besluten på nationell, regional och lokal nivå inom transportplanering.

– Det finns en politisk vilja att kraftigt minska transporternas miljöpåverkan, men ibland går klimat- och miljömålen förlorade på vägen. Vi ska studera varför det blir så och föreslå åtgärder som leder till bättre måluppfyllelse, säger Linda Styhre, forskare och projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet, i ett pressmeddelande.

Svensk transportpolitik ska ge en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet. Utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter ska samtidigt minska med minst 70 procent till år 2030 jämfört med 2010. Om det ska vara möjligt behövs förändringar i både teknik, beteenden och planeringsprocesser.

Tidigare forskning har visat på ett glapp mellan nationella klimat- och miljömål för transporter och lokala beslut i regioner och kommuner. Trots att klimatmålen betonats alltmer under senare år går de faktiska besluten om investeringar i långsiktiga handlingsplaner ibland i motsatt riktning.

– Det pekar på ett behov av bättre processer så att miljömålen blir styrande i transportpolitiska beslut på alla nivåer, säger Linda Styhre.

Projektet, som går vid namnet Stafetten, finansieras av Naturvårdsverket och pågår till 2020.

 

– Vi tror att det vore bra om transportplaneringen fungerade som en stafett. De övergripande målen för klimat och miljö kan ses som själva stafettpinnen som följer med hela vägen och styr besluten på de olika nivåerna, säger Hanna Wennberg, forskare på Trivector Traffic.

Under åtta veckor i somras var Getingmidjan helt avstängd för trafik. Det är en total upprustning av banan som nu startat och som skall ha två ytterligare avstängningsperioder under de två kommande somrarna. 2021 skall allt stå färdigt. Här på bilden är banan åter i full drift med ett regionaltåg på väg in mot Stockholm central och på- och avstigning kan återigen ske på Stockholm central. Foto: John Hardwick
Under åtta veckor i somras var Getingmidjan helt avstängd för trafik. Det är en total upprustning av banan som nu startat och som skall ha två ytterligare avstängningsperioder under de två kommande somrarna. 2021 skall allt stå färdigt. Här på bilden är banan åter i full drift med ett regionaltåg på väg in mot Stockholm central och på- och avstigning kan återigen ske på Stockholm central. Foto: John Hardwick

Stockholms största järnvägsprojekt fortskrider enligt plan

TEXT: John Hardwick

Det komplicerade och stundtals dramatiska arbetet med Getingmidjans första...

Annons

Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll.

– Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.
Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll. – Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.

Järnväg 4.0 löser underhållsbristen

Sensorer på infrastrukturen är redan verklighet. Snart kommer de att förändra järnvägsbranschen i...

Annons

Annons