Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, maj, 24 2018
Senaste Nytt

Dalarepresentanter lyfter fram olycksdrabbad vägsträcka

E16/RV70 som binder samman Borlänge, Gagnef och Leksand är en olycksdrabbad sträcka.  Foto: Region Dalarna
E16/RV70 som binder samman Borlänge, Gagnef och Leksand är en olycksdrabbad sträcka.  Foto: Region Dalarna
Publicerad av
Christer Wiik - 10 apr 2017

”Trafikverket måste se till att mötesseparera den olycksdrabbade sträckan Borlänge-Djurås så att människor i vår region kan ta sig till jobbet på ett säkert och effektivt sätt” Det säger Jan Bohman, kommunstyrelsens ordförande i Borlänge i ett pressmeddelande från Falun Borlänge-regionen AB.

E16/RV70 Mellsta-Djurås saknar mitträcke, en effektiv åtgärd för att spara liv i trafiken. I en färsk studie från Statens väg- och forskningsinstitut (VTI rapport 898) har vägar som byggts om till mötesfria vägar studerats, och där konstateras en minskning i antalet dödade och svårt skadade med 71%.

Var fjärde år upprättar Trafikverket en Nationell Plan för transportsystemet, en plan som listar åtgärder på statliga vägar och järnvägar som är prioriterade och har finansiering. I den nuvarande planen som gäller 2014–2025 finns inte mötesseparering på E16/RV70 Borlänge-Djurås med. Trafikverket fick den 23 mars i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag på ny Nationell Plan som ska gälla 2018–2029.

Jan Bohman har tillsammans med sina KSO-kollegor i Gagnef och Leksands kommun samt Region Dalarnas ordförande Abbe Ronsten skickat in en inlaga med argument till Trafikverket för beaktning i arbetet med den kommande planen.

För E16/RV70 Borlänge-Djurås vittnar perioden 2014–2016 om en dödsolycka om året, tre mötesolyckor som hade undvikits om mitträcke som hindrar bilar att komma över på fel sida av vägen hade funnits på plats. Borlänge-Djurås är en av Dalarnas mest trafikerade vägavsnitt, med ett genomsnittligt trafikflöde på ca 9 500 fordon per dygn.

- E16/RV70 Borlänge-Djurås är den vägsträcka som Region Dalarna lyft fram till Trafikverket som högsta prioritet i länet och nu är det hög tid att medel avsätts för sträckan i Nationell Plan. Vi kan inte acceptera fler dödsolyckor på sträckan, menar Abbe Ronsten, ordförande Region Dalarna.

I inlagan som sammanställts och skickats till Trafikverket lyfts viktiga argument för ombyggnad av E16/RV70 Borlänge-Djurås till mötesfri väg fram, argument som inte framkommit i Trafikverkets egna analyser. Några av de viktigaste argumenten är:

Trafikbelastningen under lov och högtider både sommar och vinter innebär tidvis mycket hög trafik på sträckan. Detta leder till köbildning och ökad olycksrisk.

Säsongsvariationen i trafiken innebär att sträckan trafikeras av olika typer av trafikanter med varierande lokalkännedom och olika preferenser gällande hastighet. Detta leder exempelvis till upplevelse av trängsel, farliga omkörningar och förhöjd olycksrisk.

Restiden minskar, en effekt som kommer att bli den direkt motsatta om hastighetssänkningen till 80km/h som Trafikverket aviserat till år 2019 på sträckan realiseras.

En kortare restid innebär bättre möjligheter till pendling och ger förutsättningar för en förbättrad matchning mellan arbetskraft och arbetstillfällen. Ombyggnad av sträckan till mötesfri väg skulle också ge pendlare och övriga trafikanter på sträckan en påtagligt förbättrad trafiksäkerhet.

På de fyra stora infarterna till Borlänge bör likartad standard eftersträvas, för att på så sätt uppnå ett jämnt och säkert flöde. Vid en jämförelse framkommer att standarden vid infarten Borlänge-Djurås är avsevärt lägre än på de andra tre stora infarterna till Borlänge.

 

 

Annons