Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, maj, 24 2018
Senaste Nytt

NTF-rapport om cykelsäkerhet  

Foto: NTF
Foto: NTF
Publicerad av
Christer Wiik - 17 mar 2017

För att ta reda på varför skillnaderna i cykelhjälmsanvändning är så stor mellan olika städer ställde NTF frågor till över 3 500 cyklister i tio svenska städer. Det visade sig att cykelhjälmsanvändningen är klart högre i trafikintensiv miljö. Otrygghet och upplevd risk är en stark motivator för användning av hjälm, ändå anser mer än var femte cyklist att cykelhjälmslag är det enda som skulle kunna öka användningen. Det framgår av NTF: s rapport.

-Vi skulle behöva dubblera antalet cyklister som använder cykelhjälm på fyra år om vi ska nå det etappmålet som regeringen slagit fast för trafiksäkerheten inför 2020 om högst 220 omkomna. Om det inte införs en obligatorisk cykelhjälmslag för alla kommer det krävas betydande påverkansinsatser inom detta område för att det ska vara möjligt, säger NTF:s generalsekreterare Marie Nordén.

3 500 intervjuer genomfördes i tio svenska städer. Cirka hälften av de tillfrågade använder alltid eller oftast hjälm medan övriga sällan eller aldrig använder hjälm. Städerna valdes för att kunna undersöka attityderna till cykelhjälm där användningen redan är hög, representativ för landet samt låg. I gruppen med hög användning ingick Göteborg, Jönköping och Stockholm. Helsingborg, Luleå och Umeå representerar ett riksgenomsnitt och i gruppen med låg användning ingick Borås, Linköping, Malmö och Örebro.

På en öppen fråga uppger hela 21 % att det skulle krävas en lag för att få de som inte använder hjälm idag att börja använda hjälm. Cykelhjälmsanvändningen är betydligt lägre bland cyklister som upplever sin trafikmiljö som lugn och trygg. Bland de tillfrågade var cykelhjälmsanvändningen 42 % i gruppen som anser sig cykla i en trygg miljö medans 64 % använder hjälm i trafikintensiv miljö som upplevs otrygg.

-Att användningen av cykelhjälm i så hög grad beror på den upplevda säkerheten är förståeligt men det visar även på en allvarlig brist på kunskap kring hur cyklister skadas. Minst 3 av 4 cyklister som skadas i trafiken gör det i en singelolycka som är helt oberoende av trafikintensitet och andra trafikanter. Det är i den gruppen som idag känner sig trygg och säker som ökad cykelhjälmsanvändning skulle kunna ha stor effekt, säger NTF:s generalsekreterare Marie Nordén.
Källa: NTF

 

Annons