Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, maj, 26 2019
Senaste Nytt

”Inför miljökrav under upphandling om infrastrukturprojekt”

Publicerad av
Markku Björkman - 18 jan 2017

Nyligen startades ett forskningsprojekt om införande av miljökrav vid upphandlingsprocessen. Projektet syftar till att minska klimatpåverkan bland annat från infrastrukturprojekt. Dessa står för en stor del av världens CO2-utsläpp.

Ett sätt att minska klimatpåverkan är att införa hållbarhetskrav i upphandlingsprocessen, anser initiativtagarna. Syftet med forskningsprojektet ”Införandet av miljökrav för hållbar infrastruktur (IMPRES) är att undersöka hur detta kan göras mest effektivt.

Forskningsprojektet är samfinansierat av Construction Climate Challenge (CCC), det svenska forskningsrådet Formas genom ProcSIBE projektet, WSP och Skanska. Forskningen utförs gemensamt av projektpartners Sveriges Kungliga Tekniska Högskola (KTH), Lunds universitet, WSP och Skanska.

- Det är lätt att formulera och ställa höga krav i upphandlingsfasen, men det är ett problem att de inte alltid uppfylls i praktiken och att uppföljningen saknas", säger Anna Kadefors, professor vid Svenska Kungliga Tekniska Högskolan och forskningskoordinator för projektet.

Inom byggsektorn i dag är det mer eller mindre standard att kräva bedömning av hållbarhetssystem i syfte att säkerställa att byggprojekt uppfyller högt ställda miljökrav. Liknande system har också potential att kunna användas under upphandlingsprocesser för infrastrukturprojekt, som underlag för att fastställa och uppfylla målen, såsom minskad klimatpåverkan.

Impresprojektet kommer att pågå under två år och samfinansieras av prestigefyllda initiativet Construction Climate Challenge (CCC), som Volvo CE står bakom. Det övergripande syftet med projektet är att bidra till ett mer effektivt genomförande av strategier och mål för att minska klimatpåverkan från infrastruktursektorn på global nivå, med särskild inriktning på upphandlingskrav och internationella system för hållbarhetsbedömningar.

- Vi kommer att genomföra fallstudier om infrastrukturprojekt som ställer krav på minskad klimatpåverkan i fyra olika länder över hela världen och granska de krav som ställs  i samband med upphandlingarna samt hur de genomförs och uppföljs, säger Anna Kadefors.

- Vi vill ta ett ytterligare steg mot att skapa gemensam förståelse i hela värdekedjan om hur upphandlingskraven utformas och kan användas för att driva infrastruktursektorn i en mer hållbar riktning, säger Stefan Uppenberg, hållbarhetskonsult på WSP Group och projektledare för Impresprojektet. Undersökningen kommer att gynna företagen i form av minskad klimatpåverkan, men också i form av lägre kostnader.

- Fler företag och aktörer kommer att upptäcka att vi är mer effektiva i vårt sätt att arbeta för att spara resurser med minskad klimatpåverkan som följd, kommer vi också att spara pengar, säger Stefan Uppenberg.

De förväntade resultaten av projektet kommer att utmynna i praktiska och konkreta rekommendationer och riktlinjer om hur man upphandlingskrav används för att stödja systematisk hantering av hållbara byggprojekt.

 

 

 

 

 

Annons

Annons

Annons