Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, sep, 25 2017
Senaste Nytt

Göteborgs infrastrukturella utveckling tuffar på

Publicerad av
Axel Johansson - 30 dec 2016

De projekt och planer som ska ske i Göteborg börjar realiseras. Bland dem finns Västlänken och Marieholmstunneln som är en del av det Västsvenska paketet. Med anledning av detta bjöd Trafikverket och Göteborgs stad in ett antal journalister för att berätta om hur projekten fortgår och vilka utmaningar som finns framöver. Nordisk Infrastruktur var på plats och tog del av både tunnlar, berg och mäktiga spontrör.

Göteborg växer och en förutsättning för att Göteborg överhuvudtaget ska kunna är att det Västsvenska paketet kommer på plats. Överhuvudtaget är Västsvenska paketet anledningen till att det finns ett intresse från exempelvis marknaden att etablera sig i Göteborgsregionen. Det menar i alla fall Johan Nyhus (s) som är kommunalråd med ansvar för trafik och infrastruktur.

– Staden växer ofantligt och under mina 11 år har jag aldrig varit med om någonting liknande. Det är ett enormt tryck vilket är skoj och det har byggts upp tack vare det här paketet vill jag påstå. Vi får intressenter som vill bygga bostäder, kontor och befinna sig i Göteborg, säger Johan Nyhus.

Västlänken är den enskilt största satsningen inom det Västsvenska paketet. Den cirka åtta kilometer långa dubbelspåriga pendeltågstunneln ska gå under centrala Göteborg och ska binda samman pendeltågslinjerna i Västsverige till ett sammanhängande system. Förväntade effekter är en tätare tågtrafik, kortare restider och att resenärer kan nå fler destinationer utan att byta färdmedel.

– Västlänken är egentligen en förutsättning för att kunna ta in fler tåg till Centralstationen, så därför lyfter vi över region- och pendeltågen till Västlänken, säger Bo Larsson, projektchef på Trafikverket.

Till Västlänken tillkommer också tre nya stationer: Centralen, Haga och Korsvägen. Kapaciteten på Västlänken är i teorin 18 tåg i vardera riktningen per timme, men om Trafikverket kan bygga ut Haga och Korsvägen till fyrspårsstationer kan kapaciteten öka till 28 tåg i vardera riktningen per timme.

– Vi ska inte göra om misstaget som gjordes i citytunneln i Malmö. Den är nu full, det går inte att ta in fler tåg i tunneln, säger Bo Larsson.

Tanken är att de tre nya stationerna också kan användas av Göteborgs Stad för att bygga ut kollektivtrafiken.

Utmaningar och tillvägagångssättEn utmaning i projektet är övergången från berg till lera men då Trafikverket redan tidigare byggt Götatunneln så finns det en erfarenhet av hur man ska handskas med sättningsbenägenheterna. En annan utmaning gäller Centralstationen, där ambitionen är att stationen ska vara ljus, men då marken ovanför är väldigt attraktiv för den fortsatta stadsutvecklingen.– Vi jobbar med Göteborgs stad för att hitta balansen mellan funktion på stationerna och den attraktiva marken ovanpå, säger Bo Larsson.Utöver detta är det förstås logistiken kring alla byggen som ska hanteras. Exempelvis måste Centralstationen bli klar innan det kan byggas stöd för ramperna till Hisingsbron. Dessutom pågår andra närliggande projekt som till exempel Region City och Gullbergsvass.Trafikverket jobbar också med Jernhusen för att hitta ett logistikområde där alla massor från till exempel schaktarbeten kan samlas. Med erfarenheten från Citybanan i Stockholm att där masstransporterna tog bort befintlig trafik så är det extra viktigt att det inte sker i Göteborg.– Vi ska ha en fungerande och tillgänglig stad under hela byggnationen, säger Bo Larsson. 

MarieholmsförbindelsenMen det är inte bara Västlänken som ska byggas i Göteborg, för att minska sårbarheten i den göteborgska trafiken byggs Marieholmsförbindelsen som består av både järnväg och väg. För järnvägen blir det en bro och till vägen byggs det en tunnel.Tanken med tunneln är bland annat att trafiken i Tingstadstunneln ska kunna avlastas och att sårbarheten kan minska.–  Det är i snitt 120 000 fordon per dygn i tunneln och ett stopp i ökar köerna med 800 meter i minuten. Det vet ju alla som bor i Göteborg vad konsekvenserna då blir, säger Per Rydberg, projektchef för Marieholmsförbindelsen på Trafikverket. Det är upp emot 50 000 fordon som Trafikverket räknar ska gå i den kommande tunneln.När det kommer till bron handlar det om en kapacitetsökning på hamnbanan vilket ska kunna gynna exportindustrin. Per Rydberg berättar att  när infrastrukturminister Anna Johansson invigde den nuvarande Södra Marieholmsbron sade hon att det är ett av Sveriges viktigaste projekt men att ingen ser det eller tänker på det.– Det skapar en robusthet i godstransporterna till hamnen. Rent teoretiskt ska 285 tåg kunna gå per dygn, säger Per Rydberg.

Fakta VästlänkenVästlänken blir en ny järnvägsförbindelse för pendel- och regiontåg och tre nya stationer i Göteborg. Tågen ska kunna gå oftare, restiderna bli kortare och resenärerna ska kunna nå fler platser utan att byta färdmedel.Västlänken ska bli en dubbelspårig järnväg för pendel- och regiontåg i tunnel under centrala Göteborg. Den blir cirka åtta kilometer lång och av dessa kommer drygt sex kilometer att gå i tunnel. Västlänken inkluderar även tre underjordiska stationer som kommer att bygga vid Göteborgs central, Haga och Korsvägen.Källa: Trafikverket

Fakta MarieholmsförbindelsenMarieholmsförbindelsen består av både väg och järnväg.Marieholmstunneln är en vägtunnel som byggs under Göta älv och ska avlasta Tingstadstunneln och länka samman E6 med E45 samt E20 via Partihallsförbindelsen. Tunneln minskar sårbarheten i nuvarande vägsystem samtidigt som trafiksäkerheten, miljön och regional utveckling främjas. Tillgängligheten förbättras till Norra Älvstranden, Göteborgs hamn och industrierna på västra Hisingen.Tunneln blir en sänktunnel och kommer att bestå av tre tunnelelement med måtten 10x32x100 meter. Varje tunnelelement väger 25 000 ton.Södra Marieholmsbron över Göta älv och Säveån ska minska störningarna och öka robustheten i hela järnvägssystemet och möjliggöra mer godstrafik på järnväg. Den nya bron ska vara av typen lyftsvängbro och ska placeras nedströms, söder, om befintlig Marieholmsbro och så nära som det är tekniskt möjligt.Källa: Trafikverket