Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, okt, 18 2017
Senaste Nytt

Bergbranschen samlas i Stockholm

BK-dagen samlar hela bergbranschens många aktörer inom bygg-, infrastruktur och gruva. Foto: Sandvik
BK-dagen samlar hela bergbranschens många aktörer inom bygg-, infrastruktur och gruva. Foto: Sandvik
Robert Sturk är ordförande i Bergssprängningskommittén sedan oktober 2014. Foto: Skanska
Robert Sturk är ordförande i Bergssprängningskommittén sedan oktober 2014. Foto: Skanska
Publicerad av
Christer Wiik - 14 mar 2016

Ett säkert vårtecken är den svenska bergbranschens årliga mötes- och diskussionsforum, BK-dagen. I år äger arrangemanget rum på Stockholmsmässan den 15 mars - för 61:a gången.

BK-dagen arrangeras av Bergsprängningskommittén, en ideell sammanslutning av företag som arbetar med projektering, byggande och drift av berganläggningar och gruvor samt tillverkare av maskiner och utrustningar för branschen. Huvudsyftet är att medverka till erfarenhetsutbyte mellan BKs huvudmän och därigenom ge impulser till fortsatt forskning och utveckling i branschen. Det stora kunnandet som finns samlat inom BKs medlemskrets är en stor tillgång för branschen och för beslutsfattare inom stat och kommun. I BKs uppgifter ingår även att bevaka dels utvecklingen inom högskolor och universitet dels frågor som rör utbildning av bergarbetare.

Sturk inlederBK-dagen inleds med ett öppningsanförande av Robert Sturk, ordförande i Bergsprängningskommittén. Därefter följer ett gediget konferensprogram med ett 15-tal programpunkter som spänner över ett brett spektrum inom bygg-, infrastruktur- och gruvindustrin. Här följer ett axplock av de föredrag som presenteras under dagen.

Utbyggnad av tunnelbanan till Nacka och Gullmarsplan, TNGBjörn Stille, SwecoIdag är tunnelbanan i Stockholm det mest använda färdmedlet i SL-trafiken. Under rusningstid utnyttjas tunnelbanans kapacitet i stort sett maximalt. Genom att bygga en ny förbindelse under Saltsjön mellan norra och södra staden minskar sårbarheten i tunnelbanenätet och den höga belastningen minskar. En förbättrad kollektivtrafik för ostsektorn bidrar också till ett bättre fungerande trafiksystem i hela Stockholmsregionen.Bakgrunden till beslutet att bygga ut tunnelbanan finns i det avtal som tecknades i januari 2014 mellan staten, Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun, Solna stad och Järfälla kommun. Överenskommelsen kallas för 2013 års Stockholmsförhandling.

Tunnelbanesystemet ska enligt denna överenskommelse byggas ut till Nacka, Arenastaden och Barkarby samt att Blå linje byggs ut till Gullmarsplan och söderort och kopplas samman med Gröna linjens Hagsätragren. En förutsättning för tunnelbaneutbyggnaden är att de fyra kommunerna åtar sig att tillsammans bygga cirka 78 000 nya bostäder i tunnelbanans närområde, antingen själva eller genom annan markägare/exploatör. Den totala investeringen för utbyggnaden inklusive fordon och depå är 25,7 miljarder kronor (prisnivå januari 2013). En stor utmaning i projektet är bland annat att bygga den blå linjen som kommer att korsa Saltsjön och som får mycket djupa stationer, inte minst station Sofia på Södermalm som kommer att förläggas på cirka 100 meters djup.

Bergtekniska lösningar i VästlänkenLouise Pehrsson, Stefan Sandberg, ÅF InfrastructureÄven i Sveriges andrastad projekteras nu flera stora projekt inom ramen för det Västsvenska paketet. I synnerhet är Göteborgs kommande pendeltågstunnel, Västlänken, högaktuell. Projektet innebär byggnation av tunnlar och konstruktioner som kommer att passera genom högst varierande markförhållanden. Tillsammans med omedelbar närhet till befintlig stadsbebyggelse ställer projektet stora krav på stadsplanering, projektering och utförande. ÅF tar fram bygghandling för samtliga större bergdelar inom projekt Västlänken.Entreprenad Haga är en av tre delsträckor som har planerade tågstationer. Stationsutrymmet i Haga ska utföras både i berg och i betong. Tekniska lösningar kring den ovanligt stora spännvidden i stationsutrymmet medför innovativ design både vid projektering och vid dimensionering, med hårda krav i utförandefasen.Entreprenad Kvarnberget är komplex. Inom delområdet kommer bland annat berguttag för Västlänken att ske i direkt anslutning till grundläggning hos befintlig bebyggelse. Kvarnberget kommer att projekteras med omfattande restriktioner och krav på precision vid berguttag. Sannolikt kommer det att krävas undersökningar i byggskedet vilket möjliggör framtida överskridande branschsamarbete mellan entreprenör och konsult.

Dubbelspårsutbyggnad Strängnäs – HäradCecilia Montelius och L-O Dahlström, NCC Construction ABDubbelspårsutbyggnaden av Svelandsbanan mellan Strängnäs och Härad omfattar bland annat 8,5 km nytt spår parallellt med befintligt spår, 3 km lång bergtunnel parallell med befintlig spårtunnel, 3 st nya vägbroar och 6 st nya järnvägsbroar. Utbyggnaden sker mitt i centrala Strängnäs med krav på full framkomlighet för resande under byggtiden. Kontraktet är en totalentreprenad i samverkan mellan Trafikverket och NCC. NCC THU står för projekteringen för bergtunneln.Projektering och bergschakt för tunneln omfattar utmaningar som tunnelpåslag mitt i stan med låg bergtäckning, dålig bergkvalitet och ovanpåliggande fjärrvärmeledning samt tunnelpassager med mycket låg bergtäckning under befintlig bergrumsanläggning och utrymningstunnlar. Utbyggnaden sker mellan 2014- 2017. I mars 2016 har flera av utmaningarna i projektet passerats och på BK-dagen ges en statusrapport av projektet.

Enhetlig modell för projektering av berginjekteringMagnus Eriksson, Trafikverket, Magnus Zetterlund, Norconsult, Thomas Jansson, Tyréns, Mikael Creütz, Golder AssociatesTätning av bergmassan är en omfattande aktivitet i de flesta bergtunnlar som byggs i Sverige och vanligtvis utförs tätning med förinjektering. Mycket forskning på området har genomförts de senaste 20 åren, vilket ökat kunskapen med förbättrad och effektiviserad förinjekteringen av bergtunnlar som resultat. Det bedöms dock finnas en stor potential till förbättringar om dagens kunskap tydliggörs och nyttogörs i högre grad på ett enhetligt sätt i samband med projektering.”Enhetlig modell för projektering av berginjektering” syftar till att sammanställa dagens kunskap om berginjektering så att hela projekteringsprocessen från förundersökning och utredning till upprättande av förfrågningsunderlag sker på ett samordnat och enhetligt sätt av samtliga projektörer. Målet är därmed att uppnå en effektivare projektering där resultatet går att följa upp samt att möjliggöra att vidareutveckling modellen gemensamt tillsammans med branschens aktörer.

Justering av skjutriktningar och dess effekter i Aitikgruvan – Inledande fältförsökGruvbranschens aktörer är viktiga på BK-dagen och flera föredrag handlar om aktuell teknik- och forskning som pågår i de svenska gruvorterna. Ali Beyglou, Daniel Johansson och Håkan Schunnesson, LTU, Evgeny Novikov, Boliden Mineral AB, berättar i sitt föredrag om sina erfarenheter ifrån Aitikgruvan som drivs i Bolidens regi. 

Effektivitet och kostnader för produktion i gruvor och efterföljande anrikningsprocesser påverkats starkt av bergmassans fragmentering. En av de viktigaste faktorerna som påverkar fragmenteringen vid sprängning är mängden och riktningen på diskontinuiteter i bergmassan. Som en del av ett större SIP-STRIM projekt (Face-to-Surface) har man testat hur bergmassans diskontinuiteter kan fastställas och hur denna information kan integreras i brytningsplaneringen av produktionssalvor i Bolidens Aitikgruva. För att kartlägga diskontinuiteter och särskilja områden (domäner) med liknande geologiska strukturer i gruvan har stereofotografisk teknik använts. Totalt har 110 stereografiska bilder använts för att generera 3D ytor runt gruvan. Från dessa identifierades 7 sprickgrupper och 3 geologiska domäner i gruvområdet.Som en pilotstudie har fyra olika skjutriktningar utvärderats med hjälp av 6 testsalvor i en del av gruvan. Alla testsalvor sprängdes med liknande borrmönster och samma specifika laddning, men skjutriktningarna varierades beroende på den dominerande riktningen på geologiska strukturer i respektive domän. För att identifiera sambandet mellan fragmentering och skjutriktningar, så utvärderades försöken med avseende på svällning och lastningseffektivitet. Resultaten visar att salvor som initierats mot norr eller nordväst gav större svällning samt bättre fragmentering vilket signifikant påverkade lastningskapaciteten.Dessa inledande försök visar ett tydligt samband mellan fragmentering och skjutriktning. En jämförelse mellan skjutriktningar och strukturfamiljer visade även att två av sprickgrupperna har större påverkan på resultaten.  Denna studie kommer att följas av ytterligare försök som också kommer att belysa effekter av optimerade borrmönster och upptändning för att förbättra fragmenteringen.

 

 

 

Annons