Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, sep, 21 2017
Senaste Nytt

Torrlagt när förorenad å saneras

Rakt igenom det industriområde som nu saneras rinner Gusumsån. För att kunna sanera sediment och fyllnadsmassor utan inträngande åvatten har ån delats av dels på mitten samt i fack, för att successivt torrlägga sektioner. Längs en sträcka av 300 meter har träspont drivits ner 3-4 meter i åbotten. Foto: Ebba Wadstein, Structor Miljö Öst
Rakt igenom det industriområde som nu saneras rinner Gusumsån. För att kunna sanera sediment och fyllnadsmassor utan inträngande åvatten har ån delats av dels på mitten samt i fack, för att successivt torrlägga sektioner. Längs en sträcka av 300 meter har träspont drivits ner 3-4 meter i åbotten. Foto: Ebba Wadstein, Structor Miljö Öst
Publicerad av
Christer Wiik - 07 mar 2016

Östergötlands just nu största saneringsprojekt, vid Gusums gamla bruksområde i Valdemarsviks kommun, är nu inne i slutfasen efter flera års arbete med rivning av de gamla byggnaderna och sanering av den förorenade marken. Det handlar om att sanera gammal industrimiljö, förorenad av olja och metaller. Det har varit många tekniska utmaningar i projektet, då många arbetsmoment bedrivs under grundvattennivå.

Gusum i Valdemarsviks kommun i sydöstra Östergötland har en industriell historia som sträcker sig bakåt ända till 1600-talet, då ortens första järnbruk öppnades. Sedan 1800-talet har här bedrivits industriell tillverkning av mässings- och kopparprodukter och verksamheten har under årens lopp orsakat stora metallutsläpp, men även olja har läckt ut i och kring ortens industribyggnader. Läckaget från de förorenade fyllnadsmassorna påverkar även Gusumsån som flyter genom Gusums samhälle och sjön Byngaren nedströms i sjösystemet. Det är bakgrunden till det saneringsprojekt som drivs av Valdemarsviks kommun, Länsstyrelsen i Östergötland samt berörda entreprenörer. Projektet backas upp av Naturvårdsverket som har finansierat 95 procent av rivnings- och saneringskostnaderna.

Norra delen sanerad i första etappen I en första etapp, som slutfördes våren 2014 sanerades den norra delen av Bruksområdet. Området var angeläget att sanera eftersom det innehöll högst föroreningshalter. Nu pågår saneringen av resterande del av Bruksområdet med bland annat schaktarbeten under grundvattenytan. För att kunna schakta i torra massor har ån delats av på mitten – längs en sträcka av ca 300 meter har träspont slagits ned. Hittills har totalt drygt 30 000 ton förorenade massor transporterats bort. Arbetena planeras pågå fram till april 2016.

Ån har letts ut genom rörLucas Sander, vd på NUVA, bolaget som har utfört de komplicerade dämningsarbetena berättar mer om arbetsprocessen.   - Saneringen av ån har utförts i "torrhet". För att uppnå detta har man slagit träspont i mitten av ån och lett ån på ömse sida av sponten, samtidigt som man har sanerat på den torra sidan. De sista 100 meterna var det emellertid inte möjligt att göra på detta vis, eftersom mobilkranen som slår sponten inte hade någon plats att stå. Man valde därför att leda ån genom sex rör från en gammal kraftstation. På så vis kunde man sanera i torrhet även de sista hundra meterna nedströms från kraftstationen, säger Lucas Sander, vars företag dels stått för samtliga betongarbeten på dämningen, men också utfört diamantvajersågning samt svets och montagearbeten för att kunna genomföra rörgenomföringen i torrläggningsprojektet.

FaktaValdemarsviks kommun är huvudman för saneringsprojektet i Gusum. Naturvårdsverket finansierar med 95 procent och kommunen med resterande 5 procent. För utredningar och projektering har bland andra Golder, SGI, Hifab och Structor anlitats. Saneringen och rivningen av industribyggnaderna genomfördes av DemCom Demolition AB under 2010. Nu pågående marksanering utförs av Geoserve AB med underentreprenörer, varav flera är lokala. Det omfattande arbetet med spontslagning har utförts av SM Entreprenad.